-  1 تنظيم اظهارنامه اطلاعاتي از قبيل نوع كالا كميت ، علامت تجاري ، فني ، مدل ، ارزش و وزن كالا مي باشد

2-   تحويل و اظهار اسناد از قبيل فاكتور ، پكينگ ليست ، مانيفست ، بارنامه و گواهي بهداشت

3-   تطبيق اسناد و تعيين ارزياب

4-   ارزيابي و كنترل كالا با اسناد و صدور صورتحساب

5-   پرداخت وجه صورت حساب 

6-   صدور پروانه ترخيص كالا

7-   كنترل نهايي درب خروج و اخذ مجوز بارگيري كالا و صدور بيجك خروج كالا از گمرك

تنظیم اضهارنامه کالا

اضهارنامه شامل دو بخش عمومی و اطلاعات مربوط به اقلام کالا است که در بخش عمومی مشخصات كلي و صاحب كالا و اظهار كننده بوده و بخش قلم كالا شامل مشخصات جزئي و بيشتر مربوط به قلم كالا با رديف تعرفه مربوط بوده. تعداد برگ هاي اظهارنامه بستگي به تعداد اقلام متشكله كالا خواهد داشت .کالا زمانی اظهار شده تلقی میگردد که شماره کوتاژ توسط سیستم رایانه ای به آن اختصاص داده شود.

ارائه اسناد

اسناد از جمله نام كالا ، رديف تعرفه ؛ درصد حقوق گمركي و سود بازرگاني ، توجه به زير نويسهاي رديف هاي تعرفه ، مندرجات قسمت و فصل مربوطه و همچنين اسناد ضميمه اظهارنامه شامل مجوزهاي مورد نياز ، بارنامه ، قبض انبار ، پروفرما ، عدل بندي ، فاكتور ، گواهي مبدا ، اعلاميه ثبت سفارش ، اعلاميه گشايش اعتبار و ...

پس از اختصاص دادن شماره کوتاژ به اظهارنامه کارشناسان از طریق شماره عطف و کد اظهار کننده اظهارنامه ،اظهار نامه را فراخوانی می کنند و اظهارنامه چاپی را با آنچه در سیستم هست مطابقت میدهندو مسیر اظهارنامه را مشخص می کنندو کلیه اسناد ضمیمه اظهار نامه را مهر می کنند.

ارزیاب

تعیین ارزیاب و کارشناس توسط رایانه به صورت خودکار صورت می گیرد و سپس به سرویس ارزیابی ارجاع داده می شود.

اظهارنامه ها در سه مسیر سبز و زرد و قرمز قرار می گیرند. پس از پايان تشريفات كار در سرويس ارزيابي در هر سه مسير ذكر شده پروانه هاي مهر شده تحويل صاحب كالا مي شود كه وي جهت مراجعه به دفتر كل انبارهاي اداره ، خدمات بنادر و درب خروج (واردات) اقدام مي نمايد ، ضمنا اظهارنامه تحويل متصدي جمع اوري اظهارنامه مي گردد تا فهرست روزانه با درج شماره هاي ثبت آنها در فرم مخصوص كه در سه نسخه تنظيم مي گردد (يك نسخه براي دايره بازبيني و يك نسخه براي اخذ رسيد از دايره بازبيني و يك نسخه جهت بايگاني ) تحويل دايره بازبيني مي نمايد

صدور پروانه

  1. صدور قبض سپرده بابت مبالغ پرداختي بعنوان سپرده و درج مراتب در متن اظهارنامه يا اسناد ضميمه
  2. صدور قبض درامد بابت مبالغ پرداختي به صورت قطعي بعد از صدور پروانه كه به هر علت در ستونهاي اظهارنامه منظور نگرديده است
  3. صدور قبض درامد بابت مبلغ اضافه پرداختي در مواردي كه مبلغ فيش پرداختي بيشتر از مبالغ مندرج در اظهارنامه مي باشد تحت عنوان درامد متفرقه گمركي
  4.   صدور قبض (مطالبه نامه)
  5.   صدور قبض مابه التفاوت اظهارنامه
  6. صدور قبض كسر دريافتي
  7. صدور قبض پته مسافري – تجاري

مدارک لازم جهت ترخیص کالا

1- اظهارنامه واردات تنظيم شده Declaration

2- کارت بازرگاني Commercial ID

3- قبض انبار Warehouse Receipt

در واقع گواهی تخلیه کالا در بندر مربوطه میباشد.

4- بارنامه Bill Of Lading

بارنامه حاوی مشخصات ظاهری کالا از قبیل تعداد بسته‌ها ، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهی نیز وزن خالص یا مقدار و نوع کالا طبق آنچه فرستنده اظهار کرده است. میباشد.

5- گواهي مبدأ Certificate of Origin

گواهی مبداء توسط صادرکننده کالا و یا نماینده‌اش تهیه می‌شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تائید یک سازمان اداری مستقل ( برای مثال اتاق بازرگانی ) باشد صادر شود

6- فاکتور ( سياهه خريد ) Invoice

سند خرید کالا میباشد که توسط فروشنده صادر میشود.

7- اعلاميه ارز( درصورت اعتباري بودن از طريق سيستم بانکي) Sales Foreign Currency, Advice Currency, Announcement Performa

8- پروفورما اينويس (پيش فاکتور ) Performa Invoice

9- ثبت سفارش ( در معاونت بازرگاني خارجي) Order Of Registration

10- عدل بندي( پکينگ ليست ) Packing List

چیدمان کالا در محموله ارسالی میباشد و توسط فروشنده تنظیم میگردد.

11- بيمه نامه (حسب مورد) Insurance Policy

تاریخ آن باید همزمان و یا قبل از تاریخ حمل باشد. مبلغ بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش سیف کالا باشد.

12- پروانه بهره برداري ويا گواهي فعاليت صنعتي ( حسب مورد ) Permit Of Production (In Case Of)

13- کاتالوگ – بروشور(حسب مورد) Catalouge-Broshure (In Case Of)

14- مجوزهاي قانوني جهت ترخيص کالا از قبيل بهداشت , استاندارد , انرژي اتمي ,فرهنگ و ارشاد, قرنطينه نباتي و... (حسب مورد)
The Logical Permission For Releasing Goods From Customs Such As: Certificate, Permission Of Health Ministry, Standard Organization, Nuclear Energy, Quarantine…(In Case Of)

15- وکالتنامه رسمي ، کارت حق العملکاري ، ويا کارت 382 آئين نامه اجراي قانون امور گمرکي Letter Of Attorney, Customs Brokers