بخش اول : خلاصه نویسی کالا

کشتی وقتی به بندر برسد کالا را به انبار تحویل می دهد.اسناد حمل و نقل هم از طریق پست یا بانک به دست شخص می رسد.خریدار ابتدا قیض انبار را دریافت می کند و بعد جهت ترخیص به گمرک مراجعه می کند.با این مقاله شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید تا با روال کاری قبل از اظهار و بعد از ترخیص و فرایند ترخیص کالا از گمرک بیشتر آشنا شوید

تشریفات قبل از اظهار

شرکت حمل و نقل باید هنگام ورود به قلمرو گمرکی ،دودنسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و در صورت نیاز بارنامه یا راهنمای هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و تحویل گیرنده ی کالا تحویل بدهد. اظهار نامه باید به زبان فارسی بدون حک و قلم خوردگی باشد.

تخلیه کالا در گمرک موکول به موافقت گمرک است و تحویل گیرنده کالا باید قبل از تخلیه کالا در گمرک هماهنگی های لازم را به عمل بیاورد

باتر گنج که در بارنامه به عنوان چند محموله ای (lcl) اظهار می شود با درخواست شرکت حمل و نقل دارنده ترخیصیه  و ارائه بارنامه تفکیکی (HBL) بار گنج در محل تخصیص یافته تخلیه می شود.سپس قبض انبار تفکیکی صادر می شود.

بعد از تخلیه کالا مرحله نگهداری کالا در گمرک و انبارداری مطرح می شود

نگهداری کالا در گمرک

انبارها می توانند مسقف ،غیر مسقف،محوطه باشند .مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این انبارها 3 ماه است.که در صورت تقاضای موجه صاحب کالا در مورد کالاهای عبوری به تشخیص گمرک با پرداخت هزینه انبارداری این مدت تا دو ماه بعد هم قابل تمدید است.در صورتی که طی این مدت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه انبارداری اقدام نکند کالا متروکه نامیده می شود.و ضمنا کالایی که برای آن سند ترخیص صادر می شود طی 1 ماه باید از گمرک خارج گردد.

مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبار گمرک از هنگام تحویل گرفتن تاز مان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است.که ترخیصکار کالا موظف است کالای موجود در انبار را بیمه کند و اگر کالا دچار خسارت شد غرامت آن را با توجه با ارزش CIF کالا بیمه پرداخت می کند .

انواع انبارها:انبارهای اختصاصی، انبارهای سردخانه ای عمومی رسمی و گمرک اختصاصی

انبار اختصاصی:انباری خارج از انبارهای گمرک است که کالای گمرک نشده در آن نگهداری می شود.و در صورتی گمرک می تواند به انتقال و نگهدار یکالا در انبار های اختصاصی موافقت کند که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین بشود و کالا از انواع مجاز باشد.مدت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی را گمرک ایران مشخص می کند.

کالای متروکه و ضبط شده و واگذاری آن به گمرک

این کالاها توسط سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات به فروش می رسد.تا زمانی که کالا توسط این سازمان به فروش نرسد،صاحب کالا می تواند پس از اعلام گمرک به سازمان برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود و تغییر عنوان اظهار اقدام کند.مرجع تحویل گیرنده کالا مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار ،تاریخمتروکه شدن کالا و اقدام برای فروش را در قبض انبار مشخص نماید.

شرکت حمل و نقل کالا باید تاریخ تحویل کالا به انبار گمرکی را حداکثر ظرف مدت 5 روز به صاحب کالا یا بانک واسطه اطلاع دهد اگرنه خسارت باید بپردازد.

گمرک برای هر ردیف دفتر انبار ،باید اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را در حضور ترخیص کار مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار –نوع- ارزش- و سایر مشخصات را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات آن را محاسبه کند.

چنانچه کالای متروکه از نوع ممنوعه باشد کالا به ضبط دولت در می آید و صاحب کالا تا 6 ماه پس از اعلام ضبط کالا فرصت دارد تا اعتراض خود را به مراجع قضایی بزند.