حقوق ورودی نوعی مالیات غیر مستقیم است که به موجب قانون و مصوبات متکی به قانون وضع و به هنگام ورود کالا دریافت می گردد . حقوق ورودی جزو هزینه های صاحب کالا محسوب و به قیمت تمام شده کالا که بعد از مشتری اخذ می شود اضافه می کند . بنابر این حقوق مذکور ، مالیات صاحب کالا بابت فعالیت او به عنوان وارد کننده محسوب نمی شود ، بلکه مالیات وارد کننده به طور جداگانه از روی جواز یا پروانه گمرکی از طرف وزارت دارائی محاسبه و دریافت میشود .

مالیات غیر مستقیم ، مالیات هایی هستند که پرداخت کننده آن مشخص نیست و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد است به عبارت دیگر مالیات های غیر مستقیم ، مالیات هایی هستند که بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف کنندگان وصول میشود .                                                                       

لازم به توضیح است که مالیات پرداختی است الزامی و بلاعوض . به عنوان یک نوع هزینه اجتماعی است

 مالیات های غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه میشود و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است

مالیات بر واردات که شامل حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ،سی درصد از مبلغ اتومبیل های وارداتی و پانزده در صدحق ثبت می باشد.

مالیات بر مصرف  و فروش که شامل مالیات بر فراوردهای نفتی  تولید الکل طبی و صنعتی ، نوشابه های غیر الکلی ، فروش سیگار ،…می باشد .

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور