واردات و حمل و ترخیص فیبر نوری را به شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد بسپارید

بخشی از خدمات ما در زمینه ترخیص کالا شامل:

ترخیص سنسورهای فیبر نوری

ترخیص کابل فیبر نوری

ترخیص دستگاه فیوژن فیبر نوری

ترخیص مفصل فیبر نوری

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فیبر نوری

کد تعرفه فیبر نوری 85447090 می باشد و برای واردات آن ارز مبادله ای تخصیص می یابد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص کابل ساخته شده از مجموعه فیبرهای نوری به صورت مجزا عایق بندی شده (کمتر از 4 رشته) 85447010 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فیبر نوری و کابل ساخته شده از مجموعه فیبرهای نوری به صورت مجزا عایق بندی نشده 854470،
90011010
، 90011090 می باشد

جهت اطلاع از میزان حقوق گمرکی فیبر نوری با ما مشاوره نمایید.