شناخت سیستم سوئیفت

بانک ها برای نقل و انتقالات پولی از پیام های شبکه ای انتقال وجوه استفاده می کنند که به اصطلاح به آن سوئیفت گفته می شود. شبکه سوئیفت کانالی ارتباطی کم هزینه،مطمئن، سریع و آسان برای ارسال وجوه و پیام های بانکی است.

پس تبادلات مالی جهان از طریق شبکه سوئیفت امکان پذیر بوده.

شبکه سوئیفت فرآیند تجاری برای تبادل وجوه بین خریدار و فروشنده را آسان کرده است.

بانک هایی که از شبکه سوئیفت استفاده می کنند دارای کد BIC هستند. این کد علامت شناسایی بانک ، در ارتباطات بانکی است.

کد سوئیفت متشکل از 8 حرف یا عدد است و برای تفکیک شعبه بانک، سه رقم به انتهای آن اضافه می شود، که این سه رقم شامل نام بانک و شعبه ی آن است. این کد سوئیفت 11 رقمی نشان دهنده ی نام کشور، نام شهر، کد شعبه بانک است.

تفسیر کد سوئیفت

برای مثال BKMTKRSE :

BKMT نشان دهنده نام بانک

KR: نشان دهنده کشور کره

SE: نام شهر سئول است

معمولا شعب اصلی با استفاده از XXX در انتهای این 8 کاراکتر و سایر شعب با حروف و اعداد دیگر مشخص می شوند.

BKCHCNBJXXX شعبه مرکزی و BKCHCNBJ45A نام بانک چین در شهر شنزن است.

فروشندگان معمولا در فاکتور علاوه بر شماره حساب، کد سوئیفت بانک هم درج می کنند.

در اکثر کشورها بانک ها از شبکه سوئیفت جهت گشایش، اصلاح، ابطال و سایر مکاتبات استفاده می کنند. در مورد اعتبارات استادی داخلی از روش پست و فکس استفاده می شود.

اعتبارات اسنادی داخلی به اعتبارات اسنادی اطلاق می شود که خریدار و فروشنده و مبدا و مقصد کالا همگی در یک کشور باشند. به طور کل شبکه ی سوئیفتی برای انجام اقدامات مربوط به اعتبار استفاده می گردد.

شروطی که باید در شرایط اعتبار در قالب پیام های سوئیفتی درج شود:

پیام های سوئیفتی با توجه به استاندارد تعریف شده بین المللی پذیرفته می شوند ، بانک ها با نصب نرم افزار سوئیفت و اتصال به سرورهای جهانی، از خدمات سوئیفت بهره می برند.

طرف صادر کننده پیام سوئیفتی نسبت به مفاد ذکر شده تعهد دارد . اگر پیام سوئیفتی بار مالی داشته باشد و از یک بانک به بانک دیگری ارسال شود ، بانک ارسال کننده متعهد پرداخت به طرف مربوطه خواهد بود.

تقسیم بندی پیام های سوئیفتی بر اساس استاندارد

برای هر پیام سوئیفتی یک کد وجود دارد که این کدها در 9 گروه طبقه بندی می شوند. به این کدهای سوئیفتی MT می گویند.

رقم اول کد سوئیفت مربوط به گروه است برای مثال 103 در گروه اول و 740 در گروه 7م قرار دارد. هر کد سوئیفتی معرف یک پیام است.

گروه بندی پیام های سوئیفتی

گروه 1: پیام سوئیفتی مربوط به پرداخت اشخاص و وصول چک

گروه 2: پیام سوئیفتی مربوط به پرداخت بین بانکی

گروه 3: پیام سوئیفتی مربوط به معاملات ارزی و تبادلات ارزی

گروه 4: پیام سوئیفتی مربوط بهرداخت های مربوط به روش بروات وصولی

گروه 5: پیام سوئیفتی مربوط به بازار اوراق بهادار

گروه 6: پیام سوئیفتی مربوط به خرید و فروش فلزات

گروه 7: پیام سوئیفتی مربوط بهاعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ارزی

گروه 8: پیام سوئیفتی مربوط به چک های مسافرتی

گروه 9: پیام سوئیفتی مربوط به مدیریت پرداخت های نقدی

گروه 7 و گروه 4 مربوط به فعالیت های بازرگانی هستند ، گروه اول در روش حساب باز و پیش پرداخت استفاده می گردد.