آدرس سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص :irica.co  می باشد

هدف سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص که از مجموعه زیرسامانه های پنجره واحد تجارت فرامرزی است ، کاهش هزینه ، افزایش مسیر سبز در فرایند ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور جهت انجام امور گمرکی و همچنین پاسخگویی به استعلام نیروهای انتظامی و جلوگیری از قاچاق بی مورد کالا است.

ورود پته در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

پته سند ی است که هنگام خروج از گمرک به عنوان کد رهگیری محموله احتساب می گردد. و این کد رهگیری پروانه الکترونکی ازطریق سامانه پیامکی و سامانه پنجره واحد قابل پیگیری میباشد.عموما زیر قسمت بارکد،شماره پته درج شده که بعداز ترخیص کالا بایددرسامانه جامع مدیریت کالا وخدمات پس از ترخیص درج گردد.به منوی مسئول انبار ،زیرمنوی ورود پته بروید وشماره پته را وارد کنید، بایدکدملی صاحب کالادرج گردد

.در صورتی که کالا از انباری به انباردیگر منتقل  گردد ، دراین صورت شناسه مقصد را وارد نمایید واطلاعات راننده راتکمیل  کنید تا پته صادرگردد

راهنمای ثبت حامل درسامانه پنجره واحد

با ورود به EPL.IRICA.IR ازمنوی کاربری گزینه ورود اطلاعات کامیون ها راانتخاب کنید

.کادر انتخاب شرکت حمل را خالی بگذارید ودرکادر بعدی مقصد که جهت فرآیند تخلیه کالا هماهنگ شده (مثلاانبارهای شهری) راواردنمایید ،درغیر اینصورت خالی بگذارید

سپس اطلاعات کامیون ها را واردنمایید.

خدمات شرکت ترخیص کالا ایمن تجارت کارآمد

ثبت سفارش و اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه

ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور

مشاوره گمرکی و بازرگانی

گشایش اعتبارات اسنادی

حوالجات ارزی

انجام کلیه فرآیندهای ترخیص کالا از اظهار توسط سامانه پنجره تجارت واحد تا تخلیه در انبار مقصد.

جهت مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.