استعلام الکترونیک پروانه گمرکی در پنجره تجارت فرامرزی با استفاده از شماره سریال اظهارنامه و رمز دسترسی به پروانه میسر می باشد.که شماره سریال پروانه و شماره رسید دسترسی به پروانه به صورت دو بارکد  از رسید پروانه الکترونیک برداشته می شود . و پس از نمایش می توانید آن را پرینت بگیرید. برای مشاهده فیلم چگونگی استفاده از کارتابل پنجره واحد تجارت فرامرزی  به www.aparat.com/infoatmersadadotir  بروید

 دیگر پروانه کاغذی صادر یا برگه ( Release order )نمی گردد و این امر باعث شده تا سازمان های همجوار بتوانند پروانه های گمرکی را استعلام الکترونیکی نمایند

اطلاعات پروانه های الکترونیکی از طریق اینترنت و یا پیامک قابل پیگیری می باشد

جهت اخذ پروانه سبز الکترونیکی در گمرک با بازرگانی ایمن تجارت کارآمد مشاوره نمایید.