بازرسی کالا و استاندارد اجباری

اغلب اوقات خریدار هنگام حمل و ارسال کالا حضور ندارد و نمی تواند کالا را قبل از حمل بررسی کند. شرکت های بازرسی در این مواقع بازرسی، نمونه برداری،اندازه گیری، آزمایش و.. را انجام می دهند تا کمیت و کیفیت و بسته بندی را مورد بازرسی قرار دهد و گواهی بازرسی صادر کند.

4 نوع بازرسی وجود دارد:

بازرسی قبل از حمل

بازرسی حین تولید

بازرسی قیمت

بازرسی استاندارد اجباری

خریدار کالا جهت اطمینان از کمیت وکیفیت کالا از شرکت ها ی بازرسی مجاز  در خواست می کنند تا اقدامات مربوط به امور بازرسی کالا را انجام داده و مواردی که از سوی خریدار حائز اهمیت است را بررسی و تائید نماید.

شرکت های بازرسی فعال در ایران معمولا از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت می کنند. معمولا از گواهی بازرسی PSI یا همان گواهی بازرسی قبل حمل استفاده می کنند که کالا قبل از بارگیری بر روی وسیله حمل توسط شرکت بازرسی مورد بازرسی قرار می گیرد و سپس سند حمل صادر می گردد.

کالاهای مشمول استاندارد اجباریب هر ساله در کتاب مقررات صادرات و واردات و همچنین سایت سازمان ملی استاندارد معرفی می گردند. که شرط ورود کالاهای مشمول استاندارد اجباری به کشور داشتن استاندارد های مشخص است و شرکت های بازرسی با صدور گواهی COI تطابق با استاندارد تعریف شده را تائید می نماید.هزینه ی صدور گواهی بازرسی برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری بیشتر از گواهی بازرسی قبل از حمل است.

در روش اعتبار اسنادی چنانچه گواهی بازرسی در خواست گردد خریدار باید فرم پذیرش بازرسی قبل از حمل را به شرکت بازرسی تحویل و فرم تائید شده توسط شرکت بازرسی را به بانک گشایش کننده اعتبار تحویل دهد.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از گمرک