موارد قانونی در بخش حقوق ورودی و هزینه های خدمات

ماده 5:حقوق ورودی و هزینه انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر توسط گمرک به صورت ریالی اخذ می شود

تبصره: مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های تشریفات گمرکی و جریمه های ترخیص، ترخیص کار است.

ماده 6: واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی است. گمرک می تواند با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلت یک ساله برای پرداخت حقوق ورودی به ترخیص کار زمان بدهد و کالا را به طور قطعی ترخیص  کند.

تبصره: افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی شود.

تبصره: گمرک موظف است در ازای دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به ترخیص کار ارائه بدهد.

ماده 7: چنانچه به گمرک بدهکار باشید ، کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت وجوه متعلقه و بدهی های قطعی صاحب کالاست و فقط در صورت وصول بدهی ها ، گمرک اجازه ترخیص کالا از گمرک را می دهد.

موارد قانونی در بخش تضمین

ماده 10:به استثنا هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای سایر کالاها حقوق ورودی+ نصف تا سه برابر ارزش کالا است که گمرک آن را تعیین می کند.

موارد قانونی در بخش تشریفات و کنترل های گمرکی

ماده 11: برای اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ، کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول تشریفات و کنترل های گمرکی با استفاده از شیوه های: مدیریت خطر، بازرسی های منظم، بکارگیری شیوه های نوین بازرسی، بازرسی اتفاقی، می شوند.

ماده 12: به منظور تسریع در انجام تشریفات گمرکی نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان ها مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. کنترل های گمرکی مثل بازرسی پزشکی ، دامپزشکی، گیاهی، استاندارد فنی، تحت نظارت گمرک ساماندهی می شوند.

موارد قانونی در بخش الزامات مربوط به سیستم هماهنگ شده تعرفه گمرکی

ماده 13: اصلاحات مربوط به سیستم هماهنگ شده تعرفه گمرکی باید در روزنامه های کثیر الانتشار چاپ و در وب سایت ختصاصی گمرک درج گردد.

تبصره: در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه صادر گردیده  مشمول ماخذ کمتر می شود.

ماده 11:کالاهایی که سود بازرگانی آن ها افزایش می یابد و یا کالاهایی که ممنوع اعلام می شوند و یا کالاهای مشروطی که شرط ورود آن ها تغییر می کند، در صورت انطباق با شرایط زیر با رعایت مقررات قبلی اعلام شده ترخیص خواهند شد:

     قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرایط ورود یا افزایش سود بازرگانی در گمرک موجود بوده.

     قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرایط ورود یا افزایش سود بازرگانیبرای آن ها گشایش اعتبار شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر شده.

     قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرایط ورود یا افزایش سود بازرگانی برای آن برات اسنادی پس از تایید ثبت سفارش و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر شده و به کشور وارد گردد.

     در مورد کالاهی بدون انتقال ارز که مجوز ورود آن قبل از ممنوعیت و تغییر شرایط ورود ، اخذ شده؛ در صورتی که اولین بارنامه قبل از ممنوعیت یا تغییر شرایط ورود صادر گردد و ظرف مدت 10 روز به شکل هوایی ؛ 20 روز از کشورهای همجوار به شکل دریایی، و 40 الی 50 روز از سایر کشورها به شکل دریایی ؛ به کشور وارد گردند

تبصره: کلیه کالاهایی که بدون انتقال ارز وارد می گردند در زمان افزایش سود بازرگانی در گمرکات ، مشمول سود بازرگانی افزایش یافته خواهند بود. و چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد ، سود بازرگانی کمتر محاسبه خواهد شد.