ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : بر نگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

اضافه کردن کالا به محموله ترانزیتی خارجی و تعویض و کاهش محموله های ترانزیت داخلی – فک پلمب

اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتر که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده ، تعویض شود .

اظهار کالای وارداتی با نام و یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه ( اظهار کالای خارجی با درج برند ایرانی حسب درخواست صاحب برند – کالای تولیدی تحت لیسانس-)

واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط به برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر ، تعاونی های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی

ورود ، خروج، خرید، فروش، حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی

عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری

ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی: خروج کالاهای وارد شده توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی مرزنشینان و ملوانان از استان به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری منوط به پرداخت ما به التفاوت حقوق ورودی و تائید گمرک و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات است .

ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی: خروج کالاهای وارد شده توسط ملوانان ، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع می باشد.

طبق ماده 104 برنامه پنجم توسعه :دولت مجاز است به منظور حفظ صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید .

ماده 113 قانون امور گمرکی : و سایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردیده .

کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی … از قلمرو گمرکی خارج گردد.

ماده 122 قانون امور گمرکی:کالاهایی دارای نشانی یا نام و یا علامت یا مشخصات دیگر بر روی کالا یا روی لفاف آن ها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا

ماده 1 قانون امور گمرکی کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد نمی گردد اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد .