فرآیند تجارت خارجی از این قرار است:

REQUEST FOR QUOTATION:خریدارضمن ارائه اطلاعات مشخص ، از فروشنده درخواست قیمت می کند

فروشنده قیمت و شرایط اولیه معامله را در قالب مظنه به اطلاع خریدار می رساند

BARGAIN ABOUT  CONDITION:خریدار درخواست اصلاح موارد احتمالی و چانه زنی می کند

APPROVE THEQUOTATION FOR PROFORMA:پس از نهایی شدن شرایط معامله ، فروشنده پروفرما صادر میکند

APPROVE PROFORMA . CONFIRMATION ANDSUBMIT THEORDER /PLAN THE PAYMENT , TRANSPORTATION , INSPECTION: خریدار پروفرم را دروزارت بازرگانی ثبت سفارش می کند و مجوز ورود را اخذ می نماید سپس ،بازرسی و حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا از گمرک را هماهنگ می نماید

نامه مربوط به نهایی کردن سفارش درمکاتبات بازرگانی

While acknowledging  the receipt of your formal proforma invoice dated asabove, we areplanning to administer the paymentnon thebase of the agreed contract No. to save time, you are kindly requested to start the packaging and coordinate the shipment( book the container). Kindly advise the ETD of the vessel to have an exact schedule

Look forward to hearing from you.