تعرفه بندی و طبقه بندی کالا قبل از ترخیص و بعد از ترخیص

طبق ماده 43 قانون امور گمرکی در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تعرفه صحیح کالا را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه ،نظر مشورتی گمرک را استعلام کند و در مواردی که گمرک در تعیین تعرفه دچار اشتباه بشود دیگر کالا مشمول جریمه نخواهد شد و فقط ما به التفاوت گرفته خواهد شد .

طبق ماده 44 قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه ، ارزش کالا ، جریمه به جز موارد قاچاق، کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی است .

قاعده دو الف از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا :

هر اشاره ای به یک شئ در شماره ای معین شامل این شئ می شود ، ولو به حالت غیر کامل یا تمام نشده به شرط اینکه به همان صورت ، مشخصات اساسی شئ کامل یا تمام شده را داشته باشد . همچنین شامل شئ کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل تلقی شوند ،؛ وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه گردند ، می شوند .

هر شماره مربوط به یک شئ خاص را گسترش می دهد تا نه تنها شئ کامل ، بلکه شئ کامل نشده یا تمام نشده را نیز شامل می شود به شرطی که به همان حالت عرضه شده دارای خاصیت اساسی شئ کامل شده یا تمام شده باشند .

تعریف CKD و DKD: اشیایی که به صورت CKD  و DKD که اجزای تشکیل دهنده باید به وسیله پیچ و مهره یا از طریق پرچ و جوشکاری سوار بشود به شرطی که فقط عملیات سوار کردن نیاز باشد و پیچیدگی اسمبل کردن اصلا اهمیتی ندارد با این وجود اجزای تشکیل دهنده برای تکمیل به شکل تمام شده نباید تحت هیچ گونه عملیات کاری بیشتری قرار بگیرد . و اگر اجزای تشکیل دهنده افزون بر تعداد مورد نیاز برای یک شئ باشد باید در ردیف تعرفه جداگانه طبقه بندی گردد .

موارد قانون دو الف در تخلفات گمرکی:

طبق ماده 108 قانون امور گمرکی ، کشف هر گونه مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا که مشمول قاچاق نباشد تخلف است و قطعات وارداتی تحت ردیف تعرفه اجزا و قطعات اظهار شده اند و گمرک مشمول قاعده دو الف دانسته و قابل طبقه بندی در ردیف تعرفه کالای کامل با ماخذ بالاتر دانسته مشمول دریافت ما به التفاوت و جریمه از 10 تا 100 درصد یا 50 تا 100 درصد مابه التفاوت می شود

در صورت اعتراض اظهار کننده با لحاظ ماده 45 قانون امور گمرکی به دفتر ستادی جهت رسیدگی در کمیسیون اختلافات گمرکی در رابطه با قانون دو الف و جریمه متعلقه اگر از نظر کمیسیون کالا مشمول قاعده دو الف نباشد و در گمرک موجود باشد ما به التفاوت و جریمه ای اخذ نمی شود و در صورتی که کالا ترخیص شده باشد وجوه اخذ شده قابل استرداد خواهد بود

در صورت اعتراض ذینفع به اصل یا میزان جریمه ، کمیسیون می تواند در راستای ماده 111 قانون امور گمرکی با توجه به نوع کلا و اظهار اصل جریمه را ببخشد یا میزان آن را کاهش بدهد و در صورت صدور رای کمیسیون به زیان صاحب کالا ، امکان اعتراض از سوی ذینفع جهت طرح پرونده در کمیسیون تجدید نظر و ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری میسر می باشد .