اهمیت ارزش گذاری کالاهای صادراتی در گمرک

ارزش گذاری کالاهای صادراتی به موجب قانون و مقررات گمرکی به وسیله گمرک تعریف می شود ، ولی در عمل با توجه به مقررات صادرات و واردات توسط کمیسیون نرخ گذاری مستقر در سازمان توسعه تجارت انجام می گیرد .

در قیمت گذاری ارزش صادراتی کالاهای صادراتی به طور قطع بازار های هدف و ارزش معاملاتی کالاهای مشابه دیگر صادرکنندگان از سایر کشورها به اینه بازارها اهمیت زیادی دارد و مورد توجه ویژه ای قرار میگیرد . همچنین بهای عمده فروشی در درون کشور ، هزینه های ارزی که در زنجیره تولید صرف شده و سایر عوامل تعیین کننده به لحاظ بازاریابی کاربرد دارد.

کالاهای صادراتی چون عمدتا از حقوق صدوری معاف هستند ، بنابراین از این لحاظ در گمرک حساسیتی بروز نمی کند ، ولی در هر حال برای استفاده های دیگر ، مثلا در زمینه تسهیلات بانکی، جوایز صادراتی ، یارانه های صادراتی و همچنین امتیازاتی از قبیل استرداد ، واردات در مقابل صادرات ، تعهدات ارزی، که ممکن است تعهد ارزی باشد مورد توجه قرار می گیرد.

اهمیت ارزش گذاری کالاهای ورودی در گمرک

ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک طبق ضوابط از چند وجه اهمیت دارد :

  1. دستیابی به رقم درست حقوق ورودی و عوارضی که برای واردات قطعی پیش بینی شده
  2. ایفای تعهد ارزی به وسیله وارد کننده در رابطه با کالای ورودی با ارزشی که طی اسنادی همچون پیش فاکتور و سیاهه خرید از ابتدا مشخص شده است ، زیرا همانطور که می دانید عمل نکردن به تعهدات از این لحاظ به منزله خروج ارز به طور غیر قانونی است که طبق قوانین و مقررات مربوط مستوجب جریمه و پیگرد است .
  3. اطمینان یافتن از اینکه میزان تسهیلات بانکی به رقم صحیح داده شده و نه بیشتر
  4. در رابطه با ورادات در مقابل صادرات ، اطمینان از تسویه تعهدات احتمالی مرتبط با صادرات به وسیله وارد کننده .
  5. در صورت انجام درست ارزش گذاری ، از ناهنجاری های ناشی از گران فروشی یا گران نمایی قیمت ها در بازار داخلی که موجب ضرر و زیان مصرف کنندگان می شود ، جلوگیری میکند.
  6. در رابطه با مقوله پول شویی، ارزش گذاری به طور درست و دستیابی به ارزش های معاملاتی واقعی برای مقایسه با کالای ورودی ترفندهای موجود از این محل را خنثی می کند.
  7. ارزش گذاری به رقم صحیح مانع از فرار مودی (وارد کننده) از مالیات هایی است که در رابطه با فعالیت های بازرگانی از محل واردات تعلق میگیرد.
  8. ارزش گذاری درست موجب می شود تا اعداد و ارقام مربوط به واردات در تحلیل های اقتصادی به درستی به کار گرفته شود و از هر گونه انحراف در سیاست گذاری جلوگیری کند .

اختیارات مطلق در ارزش گذاری به وسیله گمرک است.