گروه بازرگانی ابراهیمی واردات در مقابل صادرات خود  یا  واردات در مقابل صادرات غیر  (واگذاری پروانه‌های صادراتی) را انجام می دهد شرح کار مطابق ذیل است:

ثبت سفارش از محل صادرات و از محل حساب ارزی واردکننده

جهت تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید، امکان ثبت‌سفارش برای  از روش تامین ارز بانکی « از محل صادرات » و « از محل حساب ارزی واردکننده » در سامانه جامع تجارت فراهم شده است و این نوع ثبت سفارش برای تولیدکنددگان و یا بازرگانانی که قرار داد با واحد تولیدی دارند مجوز تخصیص ارز از صمت طی یک روز کاری صادر و سقف و سابقه ورادات در نظر گرفته نخواهد شد و وثیقه بانکی آن معادل 15% خواهد بود که در صورت ارائه قبض انبار به بانک مبلغ مسدودی سپرده 15 درصدی آزاد خواهد شد .

دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه‌های صادراتی) 

نحوه رفع تعهد ارزی صادرات و برگشت ارز صادراتی از طریق واردات در مقابل صادرات و در مقابل صادرات عیر (واگذاری پروانه صادراتی) در سامانه جامع تجارت فراهم است . در صورتی که صادر کننده بخواهد ارز صادراتیش را استفاده نماید در عملیات ثبت سفارش نوع عملیات ارزی را «بانکی» و فیلد تامین ارز را «از محل صادرات» انتخاب و پس از اخذ مجوز ثبت سفارش به بانک عامل مراجعه نموده و درخواست گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) از نوع «ارز اشخاص- از محل صادرات» نمایند و بانک  در سامانه تامین ارز درخواست را ثبت می نماید و در نوع واردات در مقابل صادرات غیر روال مطابق قبل است با این تفاوت که صادر کننده باید جواز استفاده از پروانه صادراتی – پیغامی به صورت سیستماتیک – به کارتابل او در سامانه جامع تجارت ارسال شده ، را تائید نماید .

برای ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات و رفع تعهد ارزی پروانه صادراتی در واتس آپ مشاوره نمایید .