بخشنامه218_98

🔶 رفع ممنوعیت صادرات فیلم BOPP و فیلم پلی استر شفاف BOPET

 
 

لینک مستقیم دانلود بخشنامه