انواع ضمانت نامه ها

 • ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده
 • ضمانت نامه گمرکی
 • ضمانت نامه پیش پرداخت
 • ضمانت نامه ارزی
 • ضمانت نامه حسن انجام کار

انواع ضمانت نامه از جهت اعتبار

 • ضمانت نامه عادی
 • ضمانت نامه بانکی

با اطمینان به کادر مجرب شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد کلیه امور گمرکی و بازرگانی مربوط به ترخیص کالا یتان را به ما بسپارید

ضمانت نامه عادی یا تعهد نامه

ضمانت نامه عادی نوشته ای هست که توسط صادر کننده در اختیار وارد کننده قرار می گیرد و بانک هیچ نقشی ندارد، به این نوع ضمانت نامه ها تعهد نامه می گویند.

ضمانت نامه عادی ممکن است مستقیم از فروشنده خارجی و یا نماینده فروشنده در کشور خریدار اخذ گردد.

ضمانت نامه بانکی

این ضمانت نامه توسط بانک با سپردن وثیقه یا وجه نقد توسط متعهد به نفع متعهدله صادر می گردد.این ضمانت نامه ها ممکن است ریالی یا ارزی باشد.بانک های داخلی تعهدات بانک های معتبر را پذیرفته و بانک صادر کننده متعهد می شود که در صورت درخواست ذینفع وجه آن را بپردازد.

ضمانتنامه های بانکی جهت ضبط نیازی به اقامه دلیل نداشته و صرف درخواست خریدار قابل وصول است.

خصوصیات ضمانت نامه های بانکی

ضمانت نامه های بانکی ماهیتی مستقل از قرارداد پایه ای دارند ، و همینکه تعهدی تبدیل به ضمانت نامه گردد دارای ماهیتی مستقل است.

ضمانت نامه های بانکی بدون قید و شرط صادر می گردند و بدون قید و شرط هم قابل ضبط هستند

ضمانت نامه های بانکی غیر قابل انتقالند: نه قابل انتقال به اشخاص دیگری جز خریدار و فروشنده است و نه از لحاظموضوع قابل انتقال است به این معنی که ضمانت نامه تعهدی خاص را نمی توان به دلیل عدم اجرای تعهد دیگر ضبط نمود.

ضمانت نامه های بانکی قابل تمدید می باشند

ضمانت نامه های بانکی قابل ضبط و ابطال و آزاد نمودن است:چنانچه وجه ضمانت نامه از بانک مطالبه و بانک نسبت به واریز آن اقدام کند ضمانتنامه ضبط گردیده.چنانچه تا قبل از سر رسید ضمانت نامه ذینفع اقدام به تمدید ننماید یا اینکه بانک بعد از سر رسید اقدام به برگشت و عودت آن به بانک صادر کننده نماید ،ضمانتنامه ابطال گردیده.چنانچه قبل از سر رسید ضمانت نامه ذینفع آن را به بانک عودت دهد ضمانت نامه آزاد گردیده.

انواع ضمانتنامه بانکی به تناسب کاربرد

 • ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

اشخاص شرکت کننده در مناقصات و مزایده ها ،باید همراه پیشنهاد خود ضمانت نامه ای را هم ارائه دهند.این نوع ضمانت نامه ها ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده می گویند. پس از تعیین و اعلام برنده ضمانت نامه اشخاصی که برنده نشده اند جهت ابطال به بانک مسترد می گردد ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقد قرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهد نزد کارفرما باقی می ماند و در صورت امتناع از ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهد  و یا امتناع از انغقاد قرارداد، ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده مطالبه می گردد.

 • ضمانت نامه پیش پرداخت

موضوع این نوع ضمانت نامه ها معمولا درباره پرداخت وجوهی هست که پیش از شروع کار پیمانکار توسط کارفرما برای تقویت بنیه مالی و تکمیل تجهیزات در اختیار پیمانکار قرار می گیرد .

 • اخذ ضمانت نامه حسن انجام کار از فروشنده

در مواردی که هنگام خرید امکان تحقیق و بررسی در مورد توانایی تولیدی و فنی و وضعیت مالی فروشنده و بازدید از کارخانه وجود ندارد،به منظور حسن انجام کار تعهدات فروشنده و تضمین کیفیت کالا ضمانت نامه  حسن انجام کار PERFORMANCE BANK GUARANTEE  از فروشنده دریافت می گردد.

شرایط ضمانت نامه حسن انجام کار

ضمانت نامه ها دارای مدت بوده و به درخواست خریدار قابل تمدید است و تاریخ تمدید آن باید قبل از سر رسید ضمانت نامه ها باشد.

در متن ضمانت نامه تاریخ و شماره و موضوع قرارداد قید می شود

برای انجام امور گمرکی خود و چگونگی اخذ ضمانت نامه گمرکی با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید.

ضمانت نامه گمرکی

صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالا در صورتی که نتوانند حقوق ورودی و سود بازرگانی را نقدا پرداخت کنند باید معادل آن ضمانت نامه 6 یا 9 ماهه یا قسطی به گمرک بسپارند.با صدور ضمانت نامه گمرکی نوعی تعهد پرداخت برای بانک به وجود می آید که در سر رسید معین و تاریخ اقشساط وجه آن را به گمرک بپردازد.

انواع ضمانتنامه‌های گمرکی:

 • ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی:
 • ضمانتنامه ترانزیت کالا:
 • ضمانتنامه ترخیص موقت کالا:
 • ضمانتنامه پاساوان کالا:
 • ضمانتنامه نظام وظیفه:
 • ضمانتنامه‌های دادگستری:
 • ضمانتنامه‌های ارزی:

ضمانت نامه ارزی

ضمانت نامه های ریالی سه طرف (بانک فروشنده، خریدار، فروشنده ) دارد، ضمانت نامه ارزی چهار طرف (فروشنده، بانک صادر کننده ضمانت در ایران، خریدار، بانک خارجی ) دارد.

ضمانت نامه ارزی توسط بانک کشور خریدار صادر می گردد و در اختیار خریدار قرار می گیرد، تا در صورت عدم انجام تعهدات فروشنده،خریدار بتواند از آن ها استفاده کند.

عملیات صدور ضمانت نامه ارزی

فروشنده از بانک خودش درخواست صدور ضمانت نامه برای خریدار می کند.بانک فروشنده ضمن ضمانت فروشنده از بانک خریدار می خواهد ضمانت نامه ارزی برای خریدار صادر کند .فروشنده مبلغی را به عنوان ضمانت نزد بانک خودش می سپارد.

مفاد ضمانت نامه باید کاملا روشن و سر رسید آن به طور صریح در متن آن قید بشود و نسخه اصلی آن پس از الصاق تمبر برای ذینفع ارسال بشود.

جهت مشاوره در خصوص ترخیص کالا و یا واردات صادرات کالا با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس بگیرید