ورود موقت عبارت است از ورود کالای معین برای مدت معین با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق میگیرد به شرط خروج مجدد از کشور به طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است .                      

برای ورود موقت کالاهایی که به منظور شرکت در نمایشگاههای بین المللی وارد میشوند ، تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات قطعی گمرکی ضروری است و تعهد نمایندگی های سیاسی کشور متبوع شرکت کننده در نمایشگاه مستقر در کشور قانوناً به عنوان تضمین معتبر پذیرفته میشود .                                      

در پروانه هائی که به منظور ورود موقت صادر میشود مهلت استفاده قید میشود و دارنده پروانه باید در مهلت تعیین شده کالا را برای اعاده به خارج معرفی نماید . مگر اینکه دلائل موجهی برای تمدید داشته باشد که ممکن است پذیرفته شود .                                                                                

بر حسب اینکه کالای موضوع واردات موقت ، مجاز ، مشروط یا ممنوع باشد ، نوع تضمین آن متفاوت است و به موجب قانون و نظر گمرک ایران تعیین میشود .

تضمینی که طبق مقررات از واردات ورود موقت به عنوان سپرده وصول شده است ، وقتی مسترد می گردد که کالا در مدت اعتبار پروانه یا قبل از انقضاء مدت آخرین تمدید ، بازگشت داده شده باشد .اگر مدت اعتبار پروانه ورود موقت منقضی شده باشد و این مدت بیش از یک ماه باشد . سپرده تودیعی به درآمد قطعی منظور خواهد شد و مسترد هم نمی شود . اگر این مدت حداکثر یک ماه و مبنی بر عذر موجه باشد . ممکن است سپرده تودیعی با اجازه گمرک ایران و با دریافت جریمه مسترد گردد .                 

اگر صاحب کالا بخواهد کالائی را که به عنوان موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف قطعی برساند ، باید قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه ، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده  و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد .                                                                                              

در این صورت حقوق ورودی کالا که قبلاً به طور سپرده پرداخت شده است با تنظیم پروانه  ورود قطعی به درآمد دولت منظور و مازاد احتمالی سپرده صاحب کالا ، مسترد می گردد و کسری احتمالی نقداً وصول خواهد شد .                                                                                                          

اگر کالا از اجناس غیر مجاز یا مشروط باشد ، برای اظهار ، جهت ورود قطعی باید مجوز های معمول را اخذ کند .

 تنها موردی که تخت عنوان واردات موقت مشمول حقوق ورودی است ، فیلم های سینمایی یا به طور کلی فیلم هائی است که برای مصرف در داخل وارد میشوند . این کالا ها با اینکه باید از کشور اعاده شود مشمول حقوق ورودی است .

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور