واژگان پر کاربرد در امور گمرکی که به اسناد بر می گردد

Analysis certificate:گواهی آنالیز

Bearer:حامل سند

Certificate of inspection: گواهینامه بازرسی

Certificate of manufacture: گواهینامه ساخت یا تولید

Certificate Of Origin:گواهینامه مبدا

Certificate Of Registration: گواهینامه ثبت استاندارد

Certificate:گواهینامه یا مجوز

Commercial invoice:سیاهه بازرگانی

Consular Documents:اسناد کنسولی

Consular Invoice:سیاهه کنسولی

Commercial card: کارت بازرگانی

Customs declaration: اظهارنامه گمرکی

Delivery order:ترخیصیه

Fumigation certificate:گواهی ضد عفونی

Grain Certificate:گواهی غلات

Health certificate: گواهی بهداشت

ICC: اتاق بازرگانی بین المللی

Inspection Certificate:گواهی بازرسی قبل از حمل

Invoice:سیاهه یا فاکتور

Insurance policy: بیمه نامه

Licenses: مجوزها

Lc request form:فرم درخواست گشایش اعتبار

Order Registeration certificate:مجوز ثبت سفارش

Packing list:لیست عدل بندی

ProformaInvoice: پیش فاکتور

Warehouse receipt: قبض انبار

شرکت ترخیص کالا ایمن تجارت کارآمد مجموعه آموزش های ترخیص کالا از گمرک را برای شما در نظر دارد با مقالات ما همراه شوید.

Rate this post