درخصوص واردات ضایعات قراضه مجوز انرژی اتمی برای ورود نیاز دارد. ضمناً باید قبلاً در سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش شود. که اغلب ضایعاتی وارداتی از عراق پس از آزمایش تشعشعات رادیو اکتیو

آیا می دانید گمرک ممنوعیت ردیف ۳۲ و ۴۴ مرکز واردات در خصوص ممنوعیت واردات قراضه آهن و سایر فلزات، لغو شده.

تعرفه گمرکی ضایعات مس و آلومینیوم

ضایعات مس مشمول ردیف 740400 می باشد

ضایعات آلومینیم مشمول ردیف 7602 است

ترخیص ضایعات چدن 72041000 است

جهت ترخیص موارد زیر نیاز به اخذ مجوز ورود به  هنگام ترخیص و ترانزیت دارند

ترخیص قراضه و ضايعات مس
ترخیص قراضه و ضايعات نيكل
ترخیص قراضه و ضايعات آلومينيوم
ترخیص قراضه و ضايعات سرب

ترخیص قراضه و ضايعات روي
ترخیص قراضه و ضايعات قلع

در صورتی که مجوزها و اسناد آماده باشد گروه بازرگانی ابراهیمی 3 روزه بار را ترخیص می نماید.