انواع گلخانه: گلخانه های تولیدی سبزی و صیفی،گلخانه های تولید گل و گیاهان زینتی، گلخانه های چوبی، گلخانه ای تولید قارچ دکمه ای و قارچ صدفی، لخانه های فلزی یا مدرن

گروه بازرگانی ابراهیمی به ترخیص انواع قطعات گلخانه مکانیزه و تجهیزات آن شامل:

ترخیص تجهیزات گلخانه و واردات لوازم آن

ترخیص سیستم های تولید فضای سبز در گلخانه ها

ترخیص سیستم آبیاری، سیستم سرمایشی، سیستم گرمایشی(