آیا از قوانین گمرکی معافیت حقوق و عوارض گمرکی ماشین آلات خط تولید اطلاع دارید؟ حسب بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی ماشین آلات خط تولید می تواند در صورت تشخیص وزارت صنایع معاف از حقوق و عوارض گردد. طبعاً در این خصوص باید واحد تولیدی وارد کننده باشد و در صورتی که آن وسیله تولید داخل نداشته باشد، معافیت صادر می گردد. بنابراین باید واحد تولیدی بوده (دارای پروانه بهره برداری باشد) و ماشین آلات خط تولیدی وارد نمایید و از وزارتخانه مزبور (یا ادارت کل استان)  تقاضای معافیت نمود و پس از اخذ به گمرک ارائه نمایید.

نحوه تعیین تعرفه گمرکی ماشین آلات خط تولید

هر گاه یک ماشین متشکل از اجزاء جداگانه باشد  و با هم به طور واضح یک عمل مشخص انجام می دهند ، کالا تحت ردیفی طبقه بندی می گردد که برای آن عمل مشخص شده است. بنابراین دستگاه ها و قطعاتی که وارد می شود، چنانچه متناسب و مرتبط برای انجام یک وظیفه باشند، ذیل یک شماره طبقه بندی می شود. نحوه کار به این شکل است که ترخیص کار به گمرک LAYOUT و نقشه قطعات را نشان می دهد که مشخص کننده این است که قطعات وارده مرتبط با یکدیگرند تا یک وظیفه واحد را انجام دهند، کل خط تولید ذیل یک ردیف تعرفه قابل طبقه بندی است

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین آلات خط تولید آرد

تعرفه گمرکی ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ می باشد.

تعرفه گمرکی ماشین برای پاک کردن ، درجه بندی کردن دانه ها، 84371000 می باشد.

تعرفه گمرکی غلطک آرد سازی 84379010 می باشد

جهت تعیین تعرفه ترخیص ماشین آلات خط تولید آرد با ما مشاوره نمایید.