تعرفه 44029000
5% حقوق ورودی
9% ارزش افزوده
ارز دولتی برایش می گیریم