تعرفه گمرکی 40%
ذیل ردیف
04021030
مشمول مقررات استاندارد اجباری
نیاز به مجوز بهداشت
ما برایش ارز مبادله ای (دولتی) می گیریم
9% مالیات بر ارزش افزوده