تعرفه گمرکی 68101190
حقوق ورودی 20%
مشمول مقررات استاندارد اجباری
9% مالیات بر ارزش افزوده