9%مالیات معاف
10% حقوق ورودی
کد تعرفه 12076000
مجوز بهداشت
قرنطینه نباتی
ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدا مشخصات دست ورزی شده محسوب می شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده اند از لحاظ بررسی خطرات زیست محیطی به تائید سازمان حفاظت محیط زیست احتیاج دارد
ارز مبادله ای می گیریم براتون