حقوق ورودی 5%
9% مالیات بر ارزش افزوده
ارز مبادله ای برایش می گیریم
28275900
مجوز بهداشت- محیط زیست- در صورت انفجاری بودن مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو مصلح می خواد