بدون غلاف سخت و شکسته شده ذیل ردیف 12024200
32% حقوق ورو.دی
ارز متقاضی
اگر بادام زمینی با پوست به صورت کامل و تازه باشد ذیل ردیف 12021000 از پرداخت 9% مالیات معاف می باشد .