در این مقاله از شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد راهنمای تعیین تعرفه در مرحله ثبت سفارش و ترخیص کالا را برای تجار آورده ایم.

در ماده 99 آئین نامه قانون امور گمرکی در مورد تعیین تعرفه برای ثبت سفارش کالا و یا در مورد ترخیص کالاهای موجود در گمرک، در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی او تعرفه صحیح کالا را نمی داند، می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه ، با در خواست کتبی مبنی بر تعیین تعرفه و ارائه اسناد و نمونه کالا جهت آزمایش و با پرداخت هزینه آن به رئیس گمرک محل،تعرفه بندی کالا ی خود را استعلام کند. پس از دریافت استعلام تعرفه به صورت کتبی و اطلاع قطعی از تعرفه کالا نسبت به تنظیم اظهارنامه مبادرت نمایید. شما به عنوان یک تاجر شاید برای اولین بار یک کالایی را وارد کنید ولی شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد با ده ها سال تجربه به شما تعرفه صحیح کالایتان را به راحتی می دهد.

فرم ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی منتشر می شد که اخیرا به صورت الکترونیکی پر می شود. قبل از ثبت سفارش خریدار یا ترخیص کار جهت اخذ مجوز (در مواردی که کالا نیاز به مجوز دارد ) اقدام می نماید، با تنظیم فرم ثبت سفارش ترخیص کار یا خریدار تقاضای ثبت خرید خارجی می نماید.

چنانچه در تعیین تعرفه خود در ثبت سفارش و تنظیم اظهارنامه  تردید دارید کافی است با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد رایگان مشاوره کنید.

در فرم ثبت سفارش موارد زیر باید تکمیل گردد

  • اطلاعات مربوط به متقاضی (نام خریدار، نشانی ،شماره کارت بازرگانی، نوع فعالیت )
  • در مواردیکه خریدار برای اولین بار تقاضای ثبت سفارش دارد باید ابتدا افتتاح ثبت سفارش بکند
  • در مواردیکه پس از افتتاح تغییراتی در شرایط خرید به وجود آید به نحوی که در ثبت سفارش موثر باشد ، جهت اصلاح ثبت سفارش باید اقدام شود
  • اطلاعاتی که در فرم ثبت سفارش تکمیل خواهد شد شامل: اطلاعات مربوط به فروشنده(نام و نشانی و کشور و نام بازرسی کننده کالا) –اطلاعات مربوط به پرفورما (مشخصات کالا،شماره تعرفه گمرکی، مبلغ، شماره و تاریخ پرفورما، نوع پرداخت، نوع قرارداد)

برای استعلام تعرفه کالای خود کافی است با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس بگیرید ، ما با دریافت اطلاعات فنی کالا datasheet بهترین راهنمایی را به شما می دهیم.

در واقع منشا تمامی اطلاعات فوق پرفورمافروشنده است که جهت ثبت سفارش به سایت وزارت بازرگانی مراجعه و اقدام به ثبت سفارش کالا می نمایید.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد برای استعلام تعرفه به تجار راهنمایی می کند که نرخ تعرفه را از کتاب مقررات صادرات و واردات استخراج نمایند.

جدول تعرفه گمرکی، بر اساس نمانکتور سیستم هماهنگ H.S توصیف و کد گذاری شده .