برای دسترسی به شماره تعرفه کالاها می توانید به جدول مقررات صادرات و واردات و یادداشت های ذیل هر فصل آن مراجعه نمایید ، اگر امکان تشخیص تعرفه برایتان دشوار بود به دفتر تعرفه گمرک ایران مراجعه می نمایید .

کاربرد شماره تعرفه کالا

  • محاسبه ی قیمت تمام شده کالای وارداتی
  • تعیین رشته فعالیت کارت بازرگانی
  • ثبت سفارش
  • تکمیل فرم اعتبارات اسنادی در بانک
  • اظهارنامه گمرکی
  • محاسبه حقوق ورودی

قیمت تمام شده کالای وارداتی

برای محاسبه قیمت تمام شده ی کالای وارداتی نیاز به شماره تعرفه است ، با داشتن شماره تعرفه می توان نرخ حقوق ورودی کالا را تعیین و حقوق ورودی ، مالیات و عوارض و ارزش افزوده را محاسبه کرد و با اضافه کردن هزینه های گمرکی ، حواله ارز، حمل و نقل ، کارمزد ثبت سفارش و حق بیمه و … قیمت تمام شده کالا را محاسبه و تصمیم به واردات کالا و تعیین مبدا ورود کالا کرد .

کاربرد شماره تعرفه در اخذ کارت بازرگانی

جدول مقررات صادرات و واردات شامل 21 قسمت و 98 فصل می باشد .متقاضیان کارت بازرگانی می توانند سه قسمت از جدول مقررات صادرات و واردات را برای فعالیت های وارداتی خود انتخاب نمایند . بنابراین متقاضیان کارت بازرگانی در روزنامه رسمی، موضوع فعالیت شرکت خود را نمی توانند به طور کلی ذکر نمایند . به صورت general trading

اغلب متقاضیان کارت ، چون آشنایی به جدول مقررات صادرات و واردات ندارند ، رشته فعالیت خود را در کارت به طور اشتباه انتخاب می کنند .

برای انتخاب رشته فعالیت صحیح در کارت بازرگانی چه اقدامی باید نمود ؟

انتخاب نوع کالای هدف برای واردات

پیدا کردن شماره تعرفه کالا

تعیین فصل مربوط به کالا در جدول مقررات صادرات و واردات

پیدا کردن قسمت مربوط که فصل کالا در آن قرار دارد و در کارت بازرگانی آورده می شود .

کاربرد شماره تعرفه در ثبت سفارش

در صورتی که کالا مجاز یا موکول به اخذ مجوز باشد ، به سایت ثبت سفارش مراجعه و اطلاعات را تکمیل می نماییم :

نام متقاضی

شماره کارت بازرگانی

ارزش کالا

نحوه حمل کالا

مشخصات کالا

شماره تعرفه کالا

نکته: در صورتی که شماره تعرفه کالا و فصل مربوطه در قسمت رشته فعالیت کارت قرار نگرفته باشد ، امکان ثبت سفارش در سایت مذکور وجود ندارد .

شماره تعرفه و ترخیص کالا

برای ترخیص کالا، صاحب کالا یا حق العملکار به گمرک مراجعه می کند و به سایت epl.irica.ir

سپس اظهارنامه را تکمیل بفرمایید .

اظهارنامه با اسناد زیر تکمیل می گردد :

بارنامه

فاکتور

Packing list
گواهی مبدا

ترخیصیه

کارت بازرگانی

اوراق ثبت سفارش

شماره تعرفه گمرکی کالا ی وارداتی در اظهارنامه برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات و عوارض ذکر می شود.

برای صادرات درج رشته فعالیت کارت بازرگانی الزامی نیست .