مهلت و نحوه ثبت نام IMEI  تلفن همراه مسافران ورودی در سامانه گمرک

آیا می دانید در گمرک ایران ، سامانه آنلاین رجیستری گوشی های مسافری آغاز گردیده است .به این شکل که مسافرین از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ، گوشی های خود را اظهار می کنند.

کلیه مسافران حداکثر ظرف مدت ده روز با مراجعه به آدرس اینترنتی HTTP://EPL.IRICA.GOV.IR/IMEIREGISTER نسبت به ثبت گوشی خود اقدام نمایند.