در روش برات وصولی در واقع فروشنده تبادل اسناد با کالا را عملا به  بانک خود و سپس بانک خریدار واگذار می نماید. بانک فروشنده پس از دریافت اسناد حمل فروشنده و تطبیق  تعداد اسناد ارائه شده با تعداد اسناد اعلام شده و احراز تطبیق محتوای کلی اسناد آنها را به بانک خریدار ارسال می کند. فروشنده در کشور خریدار روش وصولی را تعیین می  کند که حالت هایی عبارت از تحویل اسناد در مقابل پرداخت ، تحویل اسناد در مقابل قبولی و تحویل اسناد در مقابل اخذ تعهد از خریدار را شامل می شود.

روند کلی انجام ثبت سفارش برات وصولی  در کشور طبق فرآیند زیر صورت می گیرد:انجام اقدامات  اولیه ی خریدار:

اخذ کارت بازرگانی

اخذ پروفرما

انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی

اقدامات مربوط  به ثبت سفارش برات وصولی اسنادی در شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به شرح زیر است:

ابتدا به یکی ازشعب های ارزی بانک های داخلی مراجعه می گردد

سپس فرم های مربوطه برای ثبت سفارشبرات وصولی تکمیل می گردد

کارمزد ثبت سفارش برات وصولی به بانک پرداخت می شود

شماره ی 8 رقمی ثبت سفارش برات وصولی از بانک اخذ می گردد

باید به فروشنده اطلاع دهید که این شماره را روی تمامی اسناد حمل درج نماید.

اسناد حمل را در اختیار بانک قرار می دهیم تا مطابق با دستور وصولی اقدام نماید

بانک پس از بررسی اجمالی اسناد شرایط کلی آن را کنترل می نماید.

کارمزد ظهر نویسی اسناد واریز می گردد

حق تمبر مالیاتی برات پرداخت می گردد

بانک اسناد را مهر  می نماید

نامه از بانک دریافت می شود و به گمرک ارائه می گردد.

نکات حائز اهمیت در رابطه با ثبت سفارش برات وصولی

مهلت استفاده از ثبت سفارش برات وصولی 6 ماه است و 6 ماه دیگر قابل تمدید می باشد. معادل حداکثر 1 سال

در صورت انجام روش برات وصولی تحت مقررات وصولی اسناد و همچنین در صورت تامین وجوه ارزی اسناد توسط بانک مربوطه رعایت مقررات مربوط به بازرسی، بیمه کالا، تعهد ترخیص کالا و … اجباری است.

تعیین سررسید بروات مدت دار تا 18 ماه بلامانع است.