هنگام ثبت سفارش و اخذ گواهی ثبت آماری ممکن است در بخش اولویت یکی از مقادیر زیر نمایش داده شود

گروه کالایی صفر: اگر هنگام ثبت سفارش یا تخصیص ارز این پیام را دیدید به ای ن معنا است که اولویت های قلم های کالایی ثبت سفارش شده با یکدیگر مغایرت دارد و برای رفع مشکل اولویت صفر باید کالاها را مجزا و تفکیک نمود و در ثبت سفارشی جداگانه آن ها را قرارداد.

گروه کالایی یک : اولویت ثبت سفارش 1 است و امکان تخصیص ارز از نوع بانکی و تامین ارز آن از بانک مرکزی وجود دارد و در صورت تمایل برای این دسته از پرونده ها امکان خرید ارز از سامانه نیما به نرخ رسمی نیز وجود دارد در این حالت باید درخواست تخصیص ارز از نوع بانکی (نیما) ثبت شود .

گروه کالایی دو: اولویت ثبت سفارش دو است و امکان تخصیص ارز از نوع بانکی نیما و تامین ارز آن از سامانه نیما به نرخ رسمی وجود دارد .

گروه کالایی سه:اولویت ثبت سفارش 3 است و امکان تخصیص ارز از نوع ( ارز اشخاص) وجود دارد . تامین ارز این دسته از پرونده ها به سه مسیر میسر است . یک استفاده از ارز سامانه نیما به نرخ توافقی ،دو به کارگیری ارز حاصل از صادرات (کالاهای خرد)خود یا دیگران ، و سه استفاده از ارز موجود در حساب بانک های عامل

گروه کالایی چهار: کالاهای ثبت سفارش جز کالاهای ممنوع است و امکان تخصیص ارز برای آن ها وجود ندارد.

ارور 98: اطلاعات ثبت سفارش موجود در بانک ، با اطلاعات ثبت سفارش موجود در سامانه جامع تجارت مغایر است . در صورتی که پرونده در سامانه جامع تجارت در ح0ال ویرایش است. پس از تکمیل ویرایش این مشکل به خودکار حل می شود، در غیر اینصورت با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت تماس حاصل نمایید .

ارور 99: اشکالی در ارتباط با سامانه ثبتارش به وجود آمده است . رفع این مشکل را از کانالهای ارتباطی سامانه جامع تجارت پیگیری کنید .

ارور 101: پرونده نیازمند دریافت مجوز تخصیص ارز از دستگاه مربوطه است . در صورتی که اطلاعی از دستگاه مجوز دهنده تخصیص ارز ندارید با مرکز پشتیبانی سامانه جامع تجارت تماس حاصل نمایید .