در ماده 79 قانون ، پیک سیاسی را به شرح زیر تعریف می نمایند:

الف: پیک سیاسی ، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمان های بین المللیاست و یاحامل نوشته های سفارتخانه ها یا نمایندگی های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یککشور به عنوان سفارتخانه  ها یا نمایندگی های دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.

ب: بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد و اشیا مورد استفاده رسمی و یانوشته های رسمی دولتی که به مهر وزارت امورخارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دول خارجه مهر و موم و پلمب شده و عبارت EXPEDITION روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.

تبصره: به کنسولگری کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل ، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در اینصورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث  درباره آن رعایت می گردد.پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه  مخصوص پیکسیاسیصادره از طرف فرستنده بسته ی پست سیاسی باشد و ورقه باید رویداد مخصوص پیک سیاسی را داشته باشد. این  رویداد فقطازطریقوزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه هایدولتجمهوری اسلامی ایرا ن در خارجکشورها صادر می شود.