بازگشت ارز حاصل از صادرات

با توجه به تحولات ارزی کشور در سال گذشته بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدامات جدی و موثری را انجام داد ، طی این اقدامات سیاست های بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 97 چند بار اصلاح و ویرایش شد و در قالب بسته حمایت از واردات مواد اولیه ی بخش تولید، تسهیلاتی به جود آمد که باعث رونق در بازگشت ارز به داخل کشور شد. با این اوصاف بانک مرکزی اعلام کرد که 60 درصد از ارز حاصل از صادرات کشور تا پایان اردیبهشت به کشور بازگشته است.
همانطور که میدانیم همه ی صادرکنندگان کالا و خدمات موظف هستند بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور تعهد بدهند. رئیس بانک مرکزی در نتیجه جلسه ای که با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران داشت تسهیلات جدیدی را برای صادرکنندگان در سال 98 و شرایط بهتری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان درنظر گرفتند.صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق دستورالعمل های صادره در سال 1397 به کشور بازگرداندند به سازمان امور ملیاتی معرفی و از تسهیلات مالیاتی بهره مند میشوند .

نحوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها در سال ۹۸

بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به کشور در سال 98 به صورت 60 درصد ارز در سامانه نیما ، حداکثر ۱۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود است. طبق این بسته جدید سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی را صرف واردات در مقابل صادرات خود یا سایر نموده.
همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 16/۵/1397جزو عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌گردد در صورتیکه صادرکنندگان اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود را به به بانک مرکزی ارائه و مورد پذیرش قرار بگیرند.
لازم به ذکر است کلیه صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها در برگشت ارز اقدام شود.

Rate this post