اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی کالاهای اساسی و ضروری مصوبه ۵۵۶۳۳ ت/۶۳۷۹۳ مورخ ۱۶.۰۵.۹۷ ؛ ۲۵ گروه کالایی به تعداد ۸۰۳ ردیف تعرفه تا ۱.۵ % تلورانس ورنی قابل پذیرش می باشد 
۲. اختلاف وزن برای کالاهایی که ملاک تسویه بانک ، وزن این اقلام هنگام خروج از گمرک است تا ۳% تلورانس وزنی قابل پذیرش است 
۳. برای برخی کالاهای خاص با اعلام رسمی دفتر واردات گمرک به بانک مرکزی و بانک عامل تلورانس وزنی بالای ۳ % قابل قبول است 
۴. برای کالاهای حمل به دفعات وزن کلی ثبت سفارش و تلوارانس وزنی کلی مورد بررسی قرار میگیرد 
۵. اعلام کسر یا اضافه تخلیه با هماهنگی بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت 
۶. وزن کانتیر خالی ۲۰ فوت ۲۲۰۰  کیلوگرم و کانتینر خالی ۴۰ فوت ۳۷۵۰ کیلوگرم بر اساس استاندارد جهانی تعیین گردید .