انبارهای گمرکی

منظور از انبارهای گمرکی انبار مسقف، انبار غیر مسقف و محوطه، است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تعبیه شده است. ترتیبات کنترل هایگمرکی در این انبارها صورت می گیرد.

مدت زمان مجاز نگهداری کالاها در انبارهای گمرکی 3 ماه است و در صورت تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل به تشخیص گمرک تا 2 ماه قابل تمدید است . در صورتی که ظرف مهلت مقرر برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نشود کالا مشمول مقررات متروکه می گردد.

مدت زمان توقف کالا ها از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می گردد.

ترخیص کار در مورد کالای فاسد شدنی باید بلافاصله پس از تخلیه ترخیص کند و یا به انبار گمرکی مناسب انتقال دهد، گمرک چنانچه کالایی فاسد شود آن را متروکه اعلام می دارد.

اگر برای کالایی سند ترخیص صادر گرددد ظرف 1 ماه باید از انبارهای گمرکی خارج گردد، در غیر اینصورت مشمول مقررات متروکه می گردد

در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مهلت توقف کالا در اختیار سازمان های مسئول این مناطق است

مسئولیت حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبارهای گمرکی با ترخیص کار است. ترخیص کار موظف است کالا موجود در انبارهای گمرکی را بیمه نماید و حق بیمه را در زمان ترخیص بپردازد و در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه شماره بیمه را یادداشت نماید.

انبارهای گمرکی وقتی یک کالا را قبول می کنند که برای آن اظهارنامه اجمالی پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، تنظیم شده باشد

هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود.

خارج کردن کالا از انبارهای گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت قاچاق گمرکی اعلام  می شود.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور