نحوه ثبت معافیت ها و تخفیفات در نرم افزار دوراظهاری واردات

روال ثبت اظهار نامه های دارای تخفیف یا معافیت بدین صورت می باشد.

خانه 041 : حقوق ورودی ماخذ مربوط به کد کالای هر قلم کالا وارد می شود

خانه ی 042 ( با عنوان سایر): مقادیر متفرقه از قبیل 0.5% وارد می شود.
در خانه 044  : تخفیف و معافیت مالیات بر ارزش افزوده محاسبه ودرج می گردد(مبلغ تخفیف مالیات بر ارزش افزوده چنانچه که اظهارنامه معافیت حقوق ورودی داشته باشد ازمبلغ cif کالا محاسبه می گردد)

در خانه 045: مقدار دارای معافیت و یا تخفیف مربوط به عوارض درج می شود(مبلغ تخفیف عوارض چنانچه که اظهارنامه معافیت حقوق ورودی داشته باشد  ازمبلغ cif کالا محاسبه می گردد)

خانه :046 را کارشناسان ارزیابی پرمی کنند و جریمه را وارد می نمایند.

خانه 047 ( با عنوان مالیات بر ارزش افزوده ): به صورت هوشمند  توسط سامانه ورود و خروج کالا محاسبه می شود.

خانه 048 ( با عنوان عوارض): توسط سامانه هوشمند ورود و خروج کالا محاسبه می شود.

خانه 049 ، در صورت استفاده از تخفیف حقوق ورودیو معافیت ، مقداری را در « با تخفیف » از محاسبه مقدار حقوق ورودی مبلغی را وارد کنید

سپس قبل از انتخاب گزینه ادامه، دکمه ی ثبت تغییرات را بزنید

نحوه محاسبه ماخذ کالاهای اولویت 10 در هنگام دور اظهاری واردات

(ماخذ کالا-4 )*2+4
مثال ماخذ کالایی 22% می باشد ،وکالا جز گروه ده است ، ماخذ آن هنگام ثبت دور اظهاری چگونه محاسبه می گردد؟

22-4=18

18*2=36

36+4=40
ماخذی که باید در سیستم ثبت گردد 40 است

جهت انجام دور اظهاری واردات و راهنمایی برای محاسبات ستون های مختلف دور اظهاری با گروه بازرگانی ترخیص کالا ایمن تجارت کارآمد مشاوره نمایید.

Rate this post