بعد از صدور پروانه، بر حسب مورد به شرح زیر عمل می شود :

در این مقاله با گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید

کالا از همان گمرک محل صدور بارنامه برای خروج از کشور با وسایل نقلیه جاده ای ، ریلی، هوایی، دریایی، حمل می شود . در این حالت کالا در گمرک می ماند تا بعد از مراجعه صادتر کننده یا نماینده او به نماینده شرکت حمل و نقل ترتیب صدور بارنامه و قرار گرفتن کالا در اختیار شرکت حمل ، اقدامات بعدی در خروج کالا از کشور انجام شود .

در حمل و نقل زمینی ، پروانه ترانزیت به درخواست موسسه یا متصدی حمل صادر و تا خروج از گمرک مرز زمینی به اعتبار این پروانه کالا جا به جا می شود .

در حمل و نقل دریایی بعد از صدور بارنامه کالا در همان بندر نگهداری و در زمان تعیین شده در کنار کشتی یا عرشه کشتی قرار می گیرد و کالا از کشور خارج و تاریخ خروج و شماره ردیف مرز خروج از سوی گمرک در پروانه صادراتی درج می گردد .

کالا به گمرک خانه دیگری که برای عملیات ترانزیت ، حمل هوایی یا دریایی مجاز شناخته شده ، ارسال می شود . در این گونه موارد پروانه ترانزیت داخلی ، حسب مورد صادر یا در معیت مامور بدرقه جا به جا می شود .

در این حالت بعد از صدور پروانه صادراتی ، صادر کننده به نماینده شرکت حمل اگر در آن گمرک مستقر باشد ، مراجعه یا در هر حال بر حسب اینکه حمل جاده ای ، هوایی یا دریایی باشد به نماینده متصدی حمل و نقل مراجعه و برای صدور بارنامه اقدام می کند و پس از آن کالا در اختیار نماینده حمل و نقل قرار می گیرد ، پس از آن کالا حسب مورد حمل زمینی(ترانزیت به خارج)، هوایی(ترانزیت داخلی)، دریایی (ترانزیت داخلی)

به تقاضای متصدی حمل برای خروج نهایی از کشور آماده می شود .

در هر دو حالت خروج قطعی از کشور در دفاتر مرز خروجی با قید شماره ردیف دفتر مرز ثبت و در عین حال فهرست های بار (مانیفست) حاوی اطلاعات مربوط به کالا یا بار خروجی است که به عنوان مستند در موارد نیاز به کار می رود .