معرفی کالا به گمرک (صدور مجددreexport)

در این مقاله با گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید

با ارائه پروانه ورود موقت اولیه

گواهی صادره دایر به کیل مصرف مواد اولیه در کالاهای صادراتی (با احتساب ضایعات)

اظهارنامه تحت عنوان مرجوعی یا صدور مجدد

اسنادی که باید ضمیمه شوند

فرم محاسبه مربوط به میزان مصرف مواد اولیه واردات موقت یا با منشا داخلی در کالای ثانوی موضوع صادرات مجدد

ورقه مربوط به تعیین ارزش افزوده

گواهی مربوط به استاندارد و بهداشت و غیره حسب مورد

عدل بندی

گواهی آنالیز کالا حسب مورد

اسنادی که در ارتباط با صلاحیت صادر کننده است

اسنادی که در ارتباط با صلاحیت و هویت اظهار کننده اسن

سایر مدارک حسب مورد

کالا پس از اظهار ارزیابی و با اسناد و اظهارنامه تطبیق داده می شود

هیچ گونه حقوقی به کالای صدور مجدد تعلق نمی گیرد

پس از خاتمه عملیات پروانه صادر می گردد

اظهارنامه و پروانه ورود موقت معادل کالای صدور مجدد با احتساب ضایعات بر استس گرایی کیل مصرف تسویه می شود

تنظیم اظهارنامه صادراتی:

اظهارنامه صادراتی از لحاظ اطلاعات مورد نیاز گمرک باید تنظیم و تسلیم شود :

اطلاعات مورد نیاز از قبیل :

نام و نوع کالای صادراتی

مقدار ( تعداد به واحد متعارف)

وزن خالص کالا

نوع ، تعداد و علائم بسته ها

وزن ناخالص

کد کالا ( کد 8 رقمی طبق جدول پیوست مقررات صادرات و واردات)

مشخصات صادر کننده و کد صادر کننده در رایانه گمرک

مشخصات اظهار کننده

مبدا ساخت کالا

مقصد کالا ( اولین مقصد حمل کالا )

وسیله حمل

نام گمرکی که کالا از آنجا برای صدور آماده می شود .

شرایط تحویل (اینکوترمز )

نوع ارز

نرخ برابری ارز یا ریال

ارزش گمرکی

گمرک مرز خروج

تعداد نسخ اظهارنامه

سایر اطلاعات طبق خانه های اظهارنامه خسب مورد .

صادرات به طور کلی از هر گونه حقوق و عوارض صدوری معاف است مگر در برخی موارد ( مثلا ، صدور آهن قراضه که ممکن است عوارض بر آن وضع شده باشد .)

گام 8 – اظهار کالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی

اظهار کالا

اظهار یل تسلیم اظهارنامه به گمرک ، تهیه نسخه ماشین شده، بررسی نوع و تعداد اسنادی که باید پیوست شود و امضای آن به وسیله اظهار کننده و ثبت آن در دفتر مربوطه شروع و خاتمه می یابد .

اظهار به منزله این است که بعد از آن اگر هم بخواهد پس گرفته شود، شرایطی دارد و به آسانی امکان پذیر نیست .

اظهار اثر حقوقی دارد ، یعنی اگر خلاف واقع باشد ، ممکن است به عنوان تخلف یا حتی قاچاق گمرکی محسوب شود.

اثرات دیگر اظهار این است که اگر در هنگام وقوع آن استفاده از تسهیلات و امتیازاتی امکان پذیر بوده و بعدا از میان برداشته شده ، کالای اظهار شده کماکان از تسهیلات و امتیازات استفاده می کند .

کالای موجود در گمرک تا زمانی که به این ترتیبل اظهار نشده، هیچ نوع عملیات گمرکی بر روی آن انجام نمی شود.

تشریفات  گمرکی کالای صادراتی بعد از اظهار

تشریفات گمرکی شامل موارد زیر است:

بررسی اظهارنامه ، مندرجات اظهارنامه به منظور اطمینان از درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه

بررسی اسنادی که باید پیوست شده باشند .

تعیین مسیر :

سبز

زرد

قرمز

در مسیر سبز ارزیابی ملموس کالا معاف است و اجازه نامه صدور کالا (پروانه صادراتی) امضا و اجازه داده می شود برای خروج از کشور اقدامات بعدی به عمل آید .

در مسیر زرد ، حسب مورد عملیات محدودی مثل آزمایش کالا ، نمونه برداری برای مقاصد خاص دیگر که لازم باشد ، باز کردن یک یا چند بسته را ایجاب می کند و پس از حصول نتیجه ، پروانه صادراتی آماده و تحویل صادر کننده یا نماینده او می شود .

در مسیر قرمز ، به طور کلی هر نوع عملیات که برای تطبیق اظهارنامه با کالای موضوع آن و اسناد پیوست آن و اطمینان از اینکه رعایت کامل مقررات صادرات شده است . از طرف گمرک صورت می گیرد .

با فرض اینکه مغایرتی بین اظهار نامه و اسناد با کالای موجود ، نباشد بعد از صدور پروانه ، صادر کننده اقدامات اولیه برای خروج کالا از گمرک را انجام می دهد که در گام یازدهم ملاحظه می گردد.