در ماده 81 قانون مرسولات پستی به شرح زیر است:

مرسولات پستی چیست؟ مرسولات پستی کلیه ی اشیایی که طبق قوانین اتحادیه جهانی پست، توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود

مرسولات پستی همانند: نامه، کارت پستال،  مطبوعات، نمونه های تجاری، نوار و لوح فشرده پر شده و مانند آن ها.

مبادله کیسه های پستی

طبق ماده 82 کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرک مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیله ی گمرک ، نظارت و مهر و  موم و پلمب گردد

مرسولات ارسالی  به خارج از کشور

طبق ماده 83 قانون ، کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید فرم های CN22-CN23 – CP71- CP72  را ارسال کننده ی آن تکمیل کند. این فرم ها مانند اظهارنامه گمرکی عمل می کنند و بررسی گمرکی بر اساس آن انجام می شود.

گمرک می تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران ،  تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از  کشور را به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

هر کجا که دفتر مبادله مرسولات پستی  خارجی دایر است ، گمرک نیز باید آنجا مستقر باشد و انجام وظیفه کند. و در واقع دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی با موافقت گمرک ایران تاسیس می شود.

گمرک در دفاتر مبادلات پستی ، می تواند جهت  تطبیق محتوی با فرم های همراه مرسوله آن را باز کند و چنانچه جز کالاهای ممنوع باشد آن را ضبط نماید.گمرک به مرسولات ارسالی به خارج از کشور نظارت می کند.

گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی ، علاوه بر مهر وموم نمودن کیسه ها، آن ها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور می نماید.

مرسولات وارده  از خارج از کشور

طبق ماده 87 در صورتی که از نظر گمرک مرسوله ای مشکوک باشد ، می تواند از مامور پست بخواهد که آن را باز کند و فرم حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه از طرف گمرک به  بسته  الصاق می گردد.

ترخیص محمولات و مرسولاتی کهجنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی

طبق ماده 88 مرسولات پستی وارده از خارج از کشور کهمشمول پرداختحقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلقبه پست که تحتنظارت گمرکی است ، نگهداری شوند.

حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج ، در داخل کشور

در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود ، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم می شود.

توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی

حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج کشور توسط گمرک وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته  توسطماموران گمرک تعیین و در دفتر  مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پساز وصول حقوق ورودی ، وجوه دریافتی را به حسابگمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساببه گمرک تسویه حساب می نمایند.

صدور کالا از طریق پست:

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه ی غیر تجاری باستثنای کالاهایی که شرعا  یا قانونا ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هرمیزان از لحاظ قیمت مجاز است.. سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هر نفر خواهد بود.

ورود کالا از طریق پست

ترخیص کالاهایی کهاز طریق پست وارد  می شود مشروط به آنکه ممنوع نباشدو جنبه تجاری نداشته باشد تا ارزش حداکثر 50 دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق  گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز های مقرر در جدول مقررات صادرات  و واردات بلامانع است.