نحوه دریافت اطلاعات از اظهار کننده

 اظهار کننده کالا پس از دريافت فرمهاي پيش نويس اظهار نامه (فرم هاي 111و121) از قسمت اطلاعات نسبت به وارد نمودن اطلاعات خواسته شده در خانه هاي اين فرمها به صورت کاملا صحيح و بدون قلم خوردگي اقدام و تحويل قسمت ورود اطلاعات مي دهد. اطلاعات فرم 111 شامل دو بخش اطلاعات عمومي و اطلاعات مربوط به اقلام کالا ميباشد که بخش عمومي دربرگيرنده مشخصات کلي و صاحب کالا و اظهار کننده بوده و درخانه هاي 1 تا 30 اين فرم نوشته مي شود و بخش قلم کالا شامل مشخصات جزئي و بيشتر مربوط به قلم کالاد با رديف تعرفه مربوط بوده و درخانه هاي 31 تا 46 فرم مذکور نوشته مي شود. در فرم121 فقط اطلاعات مربوط به قلم هاي کالا (هر برگ شامل دو قلم ) نوشته مي شود بنابراين اگر کالا متشکل از يک قلم (يک شماره تعرفه ) باشد فقط از يک برگ فرم A استفاده مي شود , اما چنانچه بيش از يک قلم باشد بابت قلم اول از يک برگ فرم A  و بابت قلم هاي بعدي به ازاي هردو قلم اضافي از يک برگ فرم B استفاده مي شود در اين صورت تعداد برگهاي اظهار نامه بستگي به تعداد اقلام متشکله کالا خواهد داشت. با ممهور نمودن اظهار نامه چاپ شده به مهر ورود اطلاعات و تحويل آن به اظهار کننده جهت ارائه به دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد, کار قسمت ورود اطلاعات پايان مي يابد.

دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد (احراز هويت)

اين دايره شامل دو قسمت تشخيص هويت و دريافت اسناد مي باشد.

هدف :

احراز هويت اظهار کننده و صاحب کالا , کنترل تعهدات ايفا نشده و اجراي موضوع ماده 14 قانون امور گمرکي , بررسي اظهار نامه ها بر اساس مندرجات ماده 101 آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي , تخصيص شمار ثبت (شماره کوتاژ) به اظهار نامه و تعيين مسير اظهار نامه با استفاده از کامپيوتر به روش سيستمي ايجاد گرديده است.

تعاريف :

شماره ثبت يا شماره کوتاژ ؛ کد شناسائي اظهار نامه مي باشد که توسط سيستم رايانه اي اظهار نامه تسليمي پس از امضاء آن بوسيله صاحب کالا يانماينده قانوني وي اختصاص داده شده و پس از آن کالا اظهار شده تلقي مي گردد.

اجراي ماده 14 : کالائي که ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت کليه وجوهي که به ورود قطعي آن کالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب کالا بابت حقوق ورودي مي باشد.

مسير اظهار نامه :يکي از زير برنامه هاي پروژه آسيکودا (طرح نگار) مي باشد که بر اساس اظهار نامه در يکي از مسيرهاي سه گانه سبز , زرد , قرمز قرار مي گيرد.

انواع واردات قطعي :

1-     وادرات در مقابل صادرات (ماده 7 مقررات صادرات و واردات)

2-     اعتبارات اسنادي (گشايش اعتبار) : ( ماده 41 مقررات صادرات و واردات)

3-     بدون انتقال ارز (ماده 38 مقررات صادرات و واردات)

4-     مناطق آزاد تجاري و صنعتي (قانون مناطق آزاد)

5-     مناطق ويژه اقتصادي (قانون مناطق آزاد)

6-     مبادلات پيله وري (ماده 20,19,1 مقررات صادرات و وردات)

7-     بازارچه مرزي (ماده 22 مقررات صادرات و وردات)

8-     پست (ماده 39 مقررات صادرات و وردات)

9-     مبادلات مرزي (ماده 18,17,16 مقررات صادرات و وردات)

اسناد و مدارک مورد مورد نياز ضميمه اظهار نامه در دايره احراز هويت براي واردات قطعي بند 3 ماده 101 آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي

1-     اظهار نامه (به استناد تبصره 3 ماده 101 آئين نامه اجرائي)

2-     وکالتنامه رسمي (به استناد ماده 381 آئين نامه اجرائي)

3-     معرفي نامه رسمي

4-     کارت بازرگاني (به استناد ماده 377 آئين نامه اجرائي و ماده 3- م صادرات و وردات)

5-     کارت حق العملکاري (به استناد ماده 377 آئين نامه اجرائي)

6-     قبض انبار (به استناد تبصره 4 ماده 101 آئين نامه اجرائي)

7-     قبض انبار تفکيکي (حسب مورد)

8-     بارنامه (به استناد ماده 60 آئين نامه )

9-     ترخيصيه (به استناد تبصره 4 ماده 101 آئين نامه )

10-گواهي مبدا (به استناد ماده 97 آئين نامه )

11-فاکتور (سياهه خريد)

12-اعلاميه تامين ارز (درصورت اعتباري بودن سيستم بانکي )

13-پروانه صادراتي

14-پروفرما (پيش فاکتور )

15-بيمه نامه (به استناد ماده 45 ق .1 . گ و 10 آئين نامه )

16-ثبت سفارش (به استناد تبصره 2 ماده 5 مقررات صادرات و وردات)

17-فهرست عدل بندي (حسب مورد ) (به استناد ماده 108 آئين نامه اجرائي)

18-گواهي بازرسي (حسب مورد)

19-احکام معافيت از پرداخت حقوق ورودي (به استناد ماده 37 و 38 ق . 1 . گ )

20-پروانه بهره برداري (حسب مورد براي شرکت هاي توليدي )

21-مجوز هاي قانوني شامل

-       گواهي بهداشت (به استناد ماده 3 و 4 مقررات صادرات و واردات و ماده 16 مصوب تير ماه 1346 )

-       کشاورزي و منابع طبيعي (استناد ماده 7 ق . 1 . گ مصوب سال 1350 )

-       استاندارد (به استناد ماده 66 مقررات صادرات و وردات )

-       انرژي  اتمي

-       قرنطينه نباتي ( به استناد مواد 11 , 17 و 9 مصوب 1346 )

-       پايانه

22-کاتالوگ , بروشور ( حسب مورد )

23-مجوز ترخيص ( بازارچه )

24-فرم ثبت آماري ( بازارچه )

25-پروانه صادراتي برابر اصل شده ( بازارچه )

26-اظهار نامه تنظيمي گمرک مبدا (بازارچه )

27-نامه گمرک مبدا ( اعلام سهميه بازارچه مرزي )

28-فيش واريزي 10% کرايه حمل ( کشتي خارجي )

29-مجوز حمايت (به استناد ماده 28 مقررات صادرات و واردات و بخشنامه هاي مربوطه )

روش اجرائي :

با امضاء اظهار کننده در خانه 54 اظهار نامه , فرايند انجام کار در اين دايره بشرح زير انجام مي گيرد.

شروع

-       تشخيص هويت

-       احراز هويت صاحب کالا

-       بررسي کارت بازرگاني صاحب کالا

-       احراز هويت نماينده قانوني صاحب کالا

-       بررسي وکالت نامه نماينده قانوني صاحب کالا (براساس ماده 381 آئين نامه اجرايي ق . 1 گ )

-       بررسي معرفي نامه نماينده قانون صاحب کالا

-       بررسي چروانه حق العملکاري

-       بررسي و کنترل تعهدات ايفا نشده

-       بررسي و کنترل بدهي موضوع ماده 14 ق . 1 . گ

-       تائيد و مهر و امضاء اظهار نامه توسط متصدي قسمت تشخيص هويت

-       بررسي کارت بازرگاني صاحب کالا (زير مجموعه تشخيص هويت ) :

مشخصات کارت بازرگاني صاحب کالا که داراي اعتبار بوده با مشخصات سجلي وي يا شرکت ثبت رسيده مطابقت داشته باشد , درخانه شماره 1 اظهارنامه ثبت مي شود.

-       اظهار کننده مکلف است اصل کارت بازرگاني صاحب کالا را جهت احراز و ثبت در رايانه به قسمت تشخيص هويت ارائه نمايد.

-       مطابق دستور العمل شماره 68431/113/291/73/159 مورخ  15/4/79 دفتر واردات گمرک ايران , ضميمه نمودن تصوير کارت بازرگاني , مادامي که تاريخ اعتبار آن منقضي نشده , جهت مراجعات بعدي ضروري نمي باشد.

-       در صورتيکه اظهار کننده کالا , حق العملکار باشد اظهار کننده نيز بايد داراي کارت بازرگاني معتبر بوده و مشخصات مربوط به آن در خانه شماره 14 اظهار نامه ثبت شده باشد.

-       به استناد ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات , داشتن کارت بازرگاني معتبر براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که مبادرت به امر واردات کالا به صورت تجاري مي نمايند , ضروري است . مگر در

موارد ذيل :

1-     موارد مذکور در بند 4 ماده 10 آئين نامه قانون مقررات صادرات و واردات

2-     ارائه کارت موقت بازرگاني

-       بررسي کارت حق العملکاري :

درصورتيکه ارسال کننده کالا حق العملکار باشد (وفق مندرجات ماده 376 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي ) , ارائه کارت حق العملکاري ضروري است و اظهار کننده مي بايست سالانه يکبار (پس از تمديد مهلت اعتبار کارت ) اصل کارت را جهت احراز و ثبت در رايانه به قسمت تشخيص هويت ارائه نمايد.

-       چنانچه مهلت اعتبار کارت منقضي شده باشد صاحب کارت تنها با اخذ مجوز موردي از دفتر واردات گمرک ايران يا گمرک مربوطه اي که صدور مجوز موردي به آن گمرک تفويض شده است , مي تواند اقدام به اظهار و ترخیص کالا بنمايد.

-       اشخاصي که بدون داشتن کارت حق العملکاري , تشريفات گمرکي کالا را به وکالت انجام مي دهند , ميتوانند تا 10 مرتبه در سال با اخذ مجوز از طريق دفتر امور واردات گمرک ايران به اين کار اقدام نمايند.

-       درموقع احراز هويت حق العملکار , مشخصات کارت حق العملکاري و کارت بازرگاني مي بايست با مشخصات سجلي وي مطابقت داشته باشد.

-       کارمندان معرفي شده از طرف شرکتهاي توليدي و تجاري غير دولتي در صورت ارائه همزمان معرفي نامه و وکالتنامه مي توانند نسبت به اظهار و ترخيص کالاهاي شرکتهاي متبوعه اقدام نمايند.

دريافت اسناد
1- بررسي اجمالي اظهار نامه از نظر کامل بودن اسناد و مطابقت رويه هاي تعريف شده و رعايت مفاد ماده 22 ق . ا . گ . کليه اظهار نامه هائي که به قسمت دريافت اسناد تحويل مي گردند از جمله نام کالا , رديف تعرفه درصد حقوق گمرکي و سود بازرگاني , توجه به زير نويس هاي رديف هاي تعرفه , مندرجات قسمت و فصل مربوطه و همچنين اسناد ضميمه اظهار نامه شامل مجوزهاي مورد نياز , بارنامه , قبض انبار , پروفرما , عدل بندي , فاکتور , گواهي مبداء , اعلاميه ثبت سفارش , اعلاميه گشايش اعتبار و ...

2-     تخصيص شماره ثبت (شماره کوتاژ ) به اظهار نامه و تعيين مسير آن :

کارشناسان بررسي کننده اظهار نامه پس از بررسي اجمالي آن با مراجعه به سيستم رايانه اي از طريق زير برنامه  CBR  با وارد نمودن شماره عطف و کد اظهار کننده اظهار نامه مربوطه را فراخواني نموده و بعد از تطبيق اظهار نامه موجود در سيستم با اظهار نامه چاپي نسبت به اخذ شماره ثبت (شماره کوتاژ ) و تعيين مسير اظهار نامه اقدام مي نمايد سپس شماره ثبت (شماره کوتاژ ) اخذ شده را در خانه الف اظهار نامه و در جاي مربوطه با ذکر تاريخ درج نموده و مسير تعيين شده رابا ممهور نمودن به مهر مربوط (مسير سبز – مسير زرد – مسير قرمز ) مشخص مي نمايد پس از درج شماره ثبت (شماره کوتاژ ) و مشخص نمودن مسير اظهار نامه کليه اسناد ضميمه اظهار نامه ممهور به مهر ((کاملا استفاده شد )) مي گردد

3-     لاک و مهر اظهار نامه و ضمائم مربوطه

4-     ارجاع اظهار نامه به کارشناسان مربوطه به مسيرهاي سبز و زرد در سرويس ارزيابي

5-     رسيدگي کامل اظهار نامه هاي مربوطه به مسير قرمز بر اساس مندرجات ماده 101 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي و سايز بخشنامه ها و دستور العمل ها

6-     مهر و امضاء توسط کارشناس مربوطه

 

نمودار گردش کار دايره احراز هويت

رديف

شرح

1

ارائه اظهار نامه

2

ماده 14

3

مغادير نظامنامه

4

بررسي اسناد و مدارک (کارشناس احراز)

5

درجريان تعهد اسنادي (در صورت نياز)

6

کوتاژ و تعيين مسير اظهار نامه

7

لاک و مهر اظهار نامه

زمان مورد نياز  15- 8 مي باشد

 

 

  سرويس ارزيابي واردات                                                                                                     بالای صفحه        

روش اجرايي :

روش اجرائي در سرويس ارزيابي گمرک شهيد رجائي که تحت پروژه آسيکودا ((نگار )) و باسيستم انتخاب مسير selectivity  فعاليت مي کنند بشرح زير است :

پس از تخصيص شماره ثبت (شماره کوتاژ ) و تعيين مسير اظهار نامه در دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد سپس تعيين ارزياب و کارشناس توسط رايانه بصورت خودکار اظهار نامه به سرويس ارزيابي ارجاع داده ميشود که بر اساس نوع مسير مشخص شده ( سبز , زرد , قرمز ) اقدامات زير صورت مي گيرد .

اظهار نامه هائي که در مسير سبز قرار مي گيرند :

اين گروخ اظهار نامه ها مستقيما از دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد تحويل کارشناس اين مسير در سرويس ارزيابي مي گردند ؛ کارشناسان مسير سبز پس از دريافت اظهار نامه اقدام به بررسي اجمالي آن به منظور حصول اطمينان از ارائه و اسناد لازم , رديف تعرفه اظهار شده و کنترل وجوه پرداختي و صحت مطالب مندرج درخانه هاي اظهار نامه مي نمايد در صورت تائيد و با فراخواني اظهار نامه از سيستم رايانه اي و تطبيق آن با مندرجات اظهار نامه چاپي , نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهار نامه درج نموده و سپس با نوشتن نام ونام خانوادگي در محل مربوط در قسمت ( د) اظهار نامه آن را امضاء مي نمايد.

پس از اين مرحله , دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آن را جهت امضاء به کارشناس مربوطه عودت مي دهد . با ممهور نمودن اظهار نامه و پروانه به مهر سرويس لرزيابي توسط کارشناس مربوطه تشريفات انجام کار در اين دايره به پايان ميرسد . سپس مراجعه کننده به دفتر کل انبارها جهت خارج نمودن پروانه مراجعه سپس به واحد خدمات اداره بندر جهت اقدامات لازم مراجعه و سپس به درب خروج واردات (شرقي ) جهت خارج نمودن کالا مراجعه مي نمايد .

توضيح آنکه :

-       رسيدگي به ارزش کالاي اظهار شده اظهار نامه هاي مسير سبز بر اساس مواد 10 و 11 ق . 1 . گ و ماده 121 آئين نامه اجرائي و به استناد دستور العمل شماره 276591/263 مورخ 15/11/80 مديريت گمرک پروژه آسيکودا آن در دايره بازبيني صورت مي گيرد بنابراين کليه اظهار نامه هائي که در اين مسير قرار مي گيرند جهت اخذ پروانه نيازي به رسيدگي ارزش ندارند , فقط فرم خلاصه ارزش توسط ارباب رجوع تکميل و ضميمه اظهار نامه جهت رسيدگي به بازبيني ارسال ميشود .

-       زمان مورد نياز حداکثر 5 دقيقه به طول خواهد کشيد .

اظهار نامه هائي که مسير زرد قرار مي گيرد :

اين گروه اظهار نامه ها مستقيما از دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد تحويل کارشناس اين مسير مي گردند.

کارشناس مسير زرد پس از دريافت اظهار نامه اقدام به بررسي کامل اسنادي و ارزش کالا نموده و در صورت تائيد کليه موارد اظهاري از جمله تعرفه و حقوق ورودي با فراخواني اظهار نامه از سيستم رايانه اي تطبيق آن با مندرجات اظهار نامه چاپي نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت ( ب) اظهار نامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگي خود در محل مربوطه در قسمت (د) اظهار نامه , آن را امضاء مي نمايد .

سپس دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آن را جهت امضاء به کارشناس مربوطه دعوت مي دهد. با ممهور نمودن اظهار نامه و پروانه به مهر سرويس ارزياب کارشناس مربوطه تشريفات ارزيابي به پايان مي رسد .

-       در صورتيکه اظهار نامه نياز به مجوزهاي قانوني داشته باشد براي اظهارنامه و انجام نمونه برداري از کالا و ارسال آن به سازمان مربوطه جهت اخذ مجوز ترخيص و اعلام پاسخ از سوي سازمان مربوطه بررسي اظهار نامه و پاسخ داده شده توسط کارشناس مسير زرد صورت خواهد پذيرفت .

-       چنانچه ضمن بررسي اظهار نامه هاي مسير سبز و زرد توسط کارشناسان مربوطه , نيازي به تغيير براي کالاهاي مستعمل و موارد مشابه ديگر مسير باشد , کارشناس بررسي کننده پس از درج دلايل خود در فرم تغيير مسير به تغيير مسير اظهارنامه به مسير هاي زرد يا قرمز نموده و اظهارنامه را جهت تعيين کارشناس و ارزياب تحويل قسمت دريافت اسناد مي دهد .

-       ارزش اظهارنامه هايي که در اين مسير قرار مي گيرند با توجه به اسناد ضميمه اظهار نامه توسط کارشناس مربوطه رسيدگي و در ظهر اظهار نامه منعکس ميشود.

-       زمان مورد نياز در مسير زرد در صورت عدم نياز به مجوزهاي قانوني حدودا 20 دقيقه در صورت نياز به مجوز قانون بستگي به پاسخ سازمان هاي همجوار دارد .

اظهارنامه هائي که مسير قرمز مي گيرند :

ارزياب تعيين شده با رعايت مفاد مندرج در موارد 107 تا 114 آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي از کالا بازديد بعمل آورده و نتيجه ارزيابي را ضمن درج اطلاعات خواسته شده در ظهر اظهار نامه و در محل مربوطه منعکس و امضاء مي نمايد .

پس از ظهر نويسي , ارزياب مکلف است نظر آزمايشگاه , قرنطينه و ... ( درصورت نياز ) را که بصورت مکتوب در ظهر اظهارنامه و در محل هاي مربوطه منعکس مي گردد , استعلام نموده و سپس در صورت تائيد کليه مراتب از جمله بررسي ارزش با استفاده از رايانه , بررسي اسناد و حقوق ورودي نسبت به امضاء اظهار نامه در قسمت ( د) آن اقدام و آن را به کارشناس مربوطه عودت مي دهد – در کليه مسيرها صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد فرم خلاصه ارزش را پر کرده و مدارک لازم از جمله کپي فاکتور , پروفرما و سوابق موجود را ضميمه فرم نموده و به همراه اظهار نامه کارشناس مربوطه تحويل که وي نيز با استفاده از سوابق موجود در رايانه نسبت به بررسي و درج نتيجه در ظهر اظهار نامه اقدام مي نمايد. بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و ماده 121 آئين نامه اجرائي آن کارشناس سرويس پس از دريافت اظهارنامه ضمن رعايت کامل مفاد مندرج در موارد 115 تا 117 آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي و در صورت تائيد کليه موارد اظهاري با فراخواني اظهارنامه از سيستم رايانه اي و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه چاپي , نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهار نامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگي و تاريخ در محل مربوطه قسمت (د) اظهارنامه آنرا امضاء  مي نمايد .

پس از اين مرحله دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آنرا جهت امضاء به کارشناس مربوطه عودت مي دهد .

با ممهور نمودن اظهار نامه و پروانه به مهر سرويس ارزيابي توسط کارشناس تشريفات انجام کار در اين دايره به پايان مي رسد .

زمان مورد نياز در صورت عدم نياز به مجوزهاي قانوني و يا همراه داشتن مجوز قانوني به 1 ساعت و 30 دقيقه در غير اينصورت بسته به پاسخ سازمانهاي همجوار دارد .

نکات قابل توجه در سه مسير ذکر شده :

-       پس از پايان تشريفات کار در سرويس ارزيابي در هر سه مسير ذکر شده پروانه هاي مهر شده تحويل صاحب کالا مي شود که وي نيز جهت مراجعه به دفتر کل انبارهاي اداره خدمات بنادر و درب خروج (واردات ) اقدام مي نمايد ضمنا اظهار نامه تحويل متصدي جمع آوري اظهارنامه مي گردد تا فهرست روزانه با درج شماره هاي ثبت (شماره کوتاژ) آنها در فرم مخصوص که در سه نسخه تنظيم مي گردد . (يک نسخه براي دايره بازبيني و يک نسخه براي اخذ رسيده از دايره بازبيني و يک نسخه جهت بايگاني ) تحويل دايره بازبيني مي نمايد .

-       چنانچه نتيجه حاصل از انجام عمليات ارزيابي يا رسيدگي اظهارنامههاي مسير زرد و قرمز منجر به الزام در اصلاح اظهارنامه گردد. کارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهارنامه در سيستم رايانه اي اقدام نمود . و پس از چاپ اصلاحيه و ضميمه نمودن آن با لاک و مهر به اظهارنامه قبلي شماره ارزيابي اخذ شده را در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهار نامه اصلاحي درج نموده و آن را امضاء مي نمايد . بديهي است پروانه کالا بر اساس اظهارنامه صادر وچاپ خواهد شد.

-       مرجع رسيدگي به موارد اختلاف و مغايرتهاي مشاهده شده در حين ارزيابي که توسط ارزياب يا کارشناس در ظهر اظهارنامه منعکس ميگردد رئيس سرويس ارزيابي مي باشد که با توجه به حدود اختيارات قانوني تفويض شده , تعيين تکليف مي نمايد .

-       بديهي است در موارد خارج از حيطه اختيارات , رئيس سرويس ارزيابي ضمن اعلام نظر , مراتب را جهت کسب تکليف از معاونت يا مديريت استعلام مي نمايد.

-       کليه مقررات مربوط به چگونگي اعتراض صاحبان کالا با نمايندگان قانوني آنها به نظر گمرک و نحوه رسيدگي و مراجع مربوطه , در قانون امور گمرکي و آئين نامه اجرائي آن و همچنين ساير مراجع مندرج در اين رويه مشخص شده است.

دايره صندوق و صدور پروانه                                                                                          

1)    عنوان فعاليت:

2)     صدور قبض سپرده بابت مبالغ پرداختي بعنوان سپرده و درج مراتب در متن اظهارنامه يا اسناد ضميمه

3 ) صدور قبض درآمد بابت مبالغ پرداختي بصورت قطعي بعداز صدور پروانه که به هر علت در ستونهاي اظهارنامه منظور نگرديده اند.

4 )  صدور قبض درآمد بابت مبلغ اضافه پرداختي درمواردي که مبلغ فيش پرداختي بيشتر از مبالغ مندرج در اظهارنامه مي باشد تحت عنوان درآمد متفرقه گمرکي

5 ) صدور قبض مطالبه نامه

6 ) صدور قبض مابه التفاوت اظهارنامه

7 ) صدور قبض کسر دريافتي

8 ) صدور قبض پته مسافري – تجاري

فرم مورد استفاده : فرم شماره 310 جهت صدور پروانه

هدف :

دريافت و کنترل فيش بانکي مربوط به همراه اظهارنامه و مطابقت مبلغ آن با اظهارنامه , تامين وجه اظهارنامه هاي نسيه , تخصيص شماره رسيد به اظهارنامه, تهيه پرينت پروانه براي اظهارنامه مربوطه و همچنين صدور قبض درآمد و قبض سپرده بنا به مورد.

تعاريف :

شماره رسيد : شماره اي است که توسط رايانه به اظهارنامه اختصاص يافته و نشان دهنده پرداخت کليه مبلغ مندرج در اظهارنامه مي باشد.

روش اجرايي :

مسئول دايره صندوق و صدور پروانه پس از دريافت اظهارنامه اي که شماره ارزيابي اخذ نموده توسط کارشناس به همراه فيش بانکي پرداخت شده که بايستي معادل مبلغ حقوق ورودي متعلقه باشد . نسبت به وارد نمودن اطلاعات مربوطه به رايانه اقدام و پس از تخصيص شماره رسيد توسط سيستم رايانه اي آنرا در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهارنامه درج نموده و اقدام به چاپ پروانه گمرکي مي نمايد.

پروانه گمرکي چاپ شده پس از ممهور شدن به مهر صندوق و امضاء مسئول آن همراه با اظهارنامه جهت امضاء به کارشناس مربوطه عودت داده مي شود.

نمودار گردش کار

اختصاص شماره ارزيابي به سند توسط کارشناس سرويس ارزيابي

 

تحويل فيش بانکي و وارد نمودن اطلاعات مربوطه و تخصيص شماره رسيد توسط سيستم رايانه اي

 

صدور قبض ( سپرده , ديماند , جريمه )

 

صدور قبض پته مسافري - تجاري

 

چاپ پروانه گمرکي  (فرم شماره 310 )

 

مهر صندوق و امضاء مسئول

 

عودت به کارشناس

 

نمودار گردش کار تشريفات گمرکي واردات قطعي

شروع

تهيه پيش نويس اظهارنامه توسط صاحب کالا يا نمايندگان قانوني وي

 

ورود اطلاعات

-       ثبت اطلاعات اظهار شده در سيستم

-       چاپ اظهارنامه

 

احراز هويت و دريافت اسناد

-       احراز هويت

-       اجراي ماده 14 ق . ا . گ

-       دريافت اسناد

-       تعيين مسير اظهارنامه

-       بررسي اسناد مربوط به اظهارنامه هاي مسير زرد و قرمز

-       لاک و مهر اظهارنامه

-       تعيين ارزياب و کارشناس بر اساس اعلام رايانه

 

اظهارنامه تعيين مسير شده

کارشناس مسير سبز

-       اخذ کد ارزيابي

-       امضاء اظهارنامه

کارشناس مسير زرد

-       بررسي اسناد و استعلام از آزمايشگاه يا استاندارد (درصورت لزوم )

-       بررسي ارزش

-       اخذ کد ارزيابي

-       امضاء اظهارنامه

کارشناس و ارزياب مسير قرمز

-       بررسي اسناد ورويت فيزيکي  کالا و تطبيق با مندرجات دراظهارنامه

-       استعلام آزمايشگاه و استاندارد ( درصورت لزوم )

-       بررسي لرزش

-       اخذ کد ارزيابي

-       امضاء اظهارنامه

 

بانک ملي شعبه گمرک شهيد رجائي

 

صندوق و صدور پروانه

-       اخذ فيش بانکي و تطبيق مبلغ فيش بانکي با مبلغ مندرج در اظهارنامه

-       صدور پروانه

 

سرويس ارزيابي

-       بررسي پروانه و مهر و امضاء آن

-       تحويل پروانه به صاحب کالا يا نماينده قانوني وي

 

 

درب خروج :

-       بررسي پروانه

-       توزين کالا و تطبيق مندرجات پروانه با آن

-       صدور مجوز خروج

-       ممهور تمودن ظهر اظهارنامه به مهر تائيد خروج کالا از گمرک و ...

 

هدف :

تخصيص شماره ارزيابي به اظهارنامه صادراتي باستناد مورد 207 تا 219 آئين نامه اجرايي قانون امورگمرکي توضيح آنکه شماره ارزيابي عددي است که پس از پايان تشريفات ارزيابي از طريق سيستم رايانه اي به اظهارنامه اختصاص داده ميشود.

 

مراجع :

1-3- قانون امور گمرکي و آئين نامه اجرائي آن

2-3- قانون مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرائي آن

3-3- بخشنامه ها و دستوراالعمل  ابلاغي از سوي گمرک ايران

4-3- قانون بودجه

5-3- قانون برنامه سوم

اسناد مورد نياز دايره صادرات قطعي

1)     قبض انبار

2)     مجوز هاي صدور از قبيل مجوزهاي وزارت بازرگاني – نفت – حواله برداشت – فاکتور خريد و ...

3)     مجوز استاندارد ( حسب مورد )

4)     وکالتنامه يا معرفي نامه رسمي

5)     کارت حق العملکاري (حسب مورد)

6)     فهرست عدل بندي کالا

     پيوست ها :

-       کليه مندرجات ذکر شده در بالا با عنوان مراجع که در ارتباط با صادرات قطعي مي باشند پيوست هاي اين روش تلقي مي گردند. به دليل حجم زياد پيوستهاي ذکر شده در حافظه سيستم رايانه اي دايره بصورت طبقه بندي شده نگهداري مي شوند.

فرمهاي مورد نياز

-       فرم درخواست صدور کالا – فرم تخليه کالا در کانتينر و انبار – فرم اظهارنامه صادراتي – فرم پروانه صادراتي – فرم استعلام خروج از مرز

6-  شرح روش اجرائي :

- پس از احراز در دايره تشخيص هويت به اظهارنامه شماره ثبت (کوتاژ) تعلق مي گيرد. اظهارنامه داراي کوتاژ توسط رئيس سرويس ارزيابي به نام يکي از ارزيابان کوتاژ ميشود که از اين مرحله عمليات ارزيابان آغاز ميگردد.

انواع ارزيابي :

الف ) ارزيابي به صورت حمل يکسره :

دراين روش کالا برروي کاميون و در محوطه گمرک ارزيابي و سپس پلمپ ميشود مشروط براينکه به تشخيص گمرک ارزيابي مطابقت کالا بر روي کاميون امکان پذير باشد.

ب – ارزيابي در محل :

دراين روش ارزياب به همراه بارشمار به محل انبار اختصاصي صاحب کالا مراجعه ضمن ارزيابي و تنظيم صورت مجلس پس از بارگيري کالا در کانتينر اقدام به الصاق پلمپ مي نمايند.

پ – ارزيابي در گمرک :

     در اين روش کالاي صادراتي با توجه به اجاره تخليه اي که صادر شده است در يکي از انبارهاي اداره بندر تخليه و براي آن قبض انبار صادر ميگردد.

پس از ارزيابي و پلمپ کانتينر ارزيابي شده توسط ارزياب گمرک کارشناس سرويس ارزيابي صادرات اقدام به بررسي اسناد و گزارش ارزياب مي نمايد و در صورت صحت اظهارنامه را امضاء و به رئيس سرويس ارجاع مي نمايد که رئيس سرويس با بررسي اجمالي و تخصيصي شماره ارزيابي اجازه صدور پروانه را مي نمايد که پروانه سبز صادراتي توسط رئيس سرويس صادرات امضاء و ممهور به مهر برجسته ميگردد.

د : قبول اظهارنامه بدون حضور فيزيکي ( به استناد دستورالعملهاي صادره از گمرک ايران جهت صادر کنندگان خوشنام و نمونه )

تبصره :

رسيدگي به ارزش اظهارشده بر اساس قيمت گذاري مرکز توسعه صادرات صورت مي گيرد در صورت فقدان سابقه ارزش گمرک نسبت به اخذ تعهد و صادرات کالا براساس اسناد تسليمي اقدام و سپس صرف مهلت 48 ساعته موضوع را در کميته ارزش مطرح و طبق ماده 213 آئين نامه اجرائي ق.ا.گ اقدام به تعيين ارزش خواهد نمود چنانچه نتيجه حاصل از انجام عمليات ارزيابي يا رسيدگي اسنادي اظهارنامه هاي صادراتي منجر به اصلاح اظهارنامه گردد مسئول مربوطه نسبت به اصلاح اظهارنامه در سيستم رايانه اي اقدام نموده و پس از چاپ اصلاحيه و ضميمه نمودن آن با لاک و مهر به اظهارنامه قبلي شماره ارزيابي اخذ شده در محل مربوطه اظهارنامه اصلاحي صادر و چاپ خواهد شد کليه مقررات مربوط به چگونگي اعتراض صاحبان کالا يا نماينده قانوني آنها و نحوه رسيدگي و مراجعه مربوطه در قانون امور گمرکي و آئين نامه اجرائي آن و همچنين ساير مراجع مندرج در اين رويه مشخص شده است . ( زمان مورد نياز حداکثر 2 ساعت ميباشد )

نمودار گردش کار تشريفات گمرکي صادرات

شروع

 

- دستورات اجازه تخليه کالا ( کاميون يا کانتينر ) در انبار

تنظيم پيش نويس اظهارنامه

ورود اطلاعات :

-       ثبت اطلاعات اظهارشده

-       چاپ اظهارنامه

 

احراز هويت و دريافت اسناد

-       احراز هويت

-       دريافت و بررسي اسناد

-       بررسي ارزش کالا

-       تخصيص شماره ثبت به اظهارنامه

-       لاک و مهر اظهارنامه

 

سرويس ارزيابي

-       تعيين ارزياب توسط سرويس

-       ارزياب کالا

-       تطبيق کالاي اظهار شده با نتيجه ارزيابي توسط کارشناس

-        امضاء اظهارنامه توسط کارشناس

 

-       در اماکن گمرکي

-       درانبارهاي اختصاصي صاحبان کالا

-       حمل يکسره

-        قبول  اظهارنامه بدون ارزيابي فيزيکي ( به استناد دستورالعمل صادره از سوي گمرک ايران )

 

صندوق و پروانه :

-       دريافت فيش هزينه در صورت تعلق

-       صدور پروانه

 

سرويس ارزيابي :

- مهر و امضاء پروانه توسط رئيس سرويس صادرات

 

امور بندري

-       صدور مجوز بارگيري

-       نظارت بربارگيري و دريافت بارنامه

-       ممهور نمودن ظهر پروانه به مهر تائيد خروج کالا از گمرک

 

خروج کالا

پايان

 

کالاي ترانزيتي به سه صورت داخلي , خارجي و اداري اظهار ميشود .

اسناد مورد نياز در خصوص ترانزيت داخلي و خارجي

1- قبض انبار   2- ترخيصيه   3- وکالتنامه يا معرفي نامه    4- کپي کارت بازرگاني شرکت حمل   5- کپي فاکتور   6- پکينگ   7 – گواهي مبداء   8- بارنامه برابر اصل شده توسط کشتيراني

 

اسناد مورد نياز در خصوص ترانزيت اداري :

1- قبض انبار    2- کپي مانيفست

نکته اظهارنامه کالاي ترانزيت خارجي در دو نسخه و ترانزيت داخلي و اداري هر کدام در سه نسخه تنظيم ميشود.

نمودار گردش کار ترانزيت خارجي و داخلي

ترانزيت خارجي

 

ترانزيت داخلي

 

تهيه پيش نويس اظهارنامه و ارائه به

سايت کامپيوتر توسط ذينفع

 

سايت تهيه اطلاعان اظهارنامه و چاپ آن

 

احراز هويت : کنترل مجوز فعاليت شرکتها ,

بررسي اسناد و درج مهرو امضاء توسط کارشناس

 

متصدي صدور پروانه : صدور پروانه و درج بشماره

کوتاژ و رديف مرزي در بالاي  اظهارنامه

 

لاک و مهر اظهارنامه

 

رئيس سرويس ترانزيت : تعيين ارزياب

 

                                                                 

اظهارنامه ها که نياز به ارزيابي دارد
                                                 

اظهار نامه ها پلمپ مبداء                                                                                                                                                                 

ارزيابي کالا توسط ارزياب و ارسال به قرنطينه يا آزمايشگاه ( حسب مورد )

 

ارائه بين تضمين توسط ذينفع

و مهر والصاق اظهارنامه توسط متصدي نالي

 

کارشناس ترانزيت : اظهارنامه و امضاء نهائي

اظهارنامه و پروانه توسط کارشناس

                              

رئيس سرويس ترانزيت : بررسي نهايي اظهارنامه و درج مهرسرويس ترانزيت بررسي اظهارنامه مربوطه

 

متصدي جمع آوري اظهارنامه تحويل نسخه اول اظهارنامه و پروانه به ذينفع

 

درب خروج ( شمالي ) :

-       بررسي پروانه و صدور مجوز بارگيري

-       توزين کالا

-       تائيد خروج کالا در ظهر پروانه

 

نحوه واردات و ترخیص کالا

انجام تشريفات ترخيص كالاهای وارداتی و صادراتی از كشور براساس قانون امور گمركی و آئين نامه اجرائی آن منوط به تنظيم اظهار نامه گمركی و تسليم آن به گمرك می‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكی و ساير مجوزهای مورد نياز كه مقررات و قوانين مربوطه تعيين کرده است به اظهارنامه ضمیمه کند.

براساس قانون مقررات صادرات و واردات كالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زير تقسيم شده است:

1- كالاي مجاز : كالايی است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

2- كالای مشروط : كالايی است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوزهاي مربوطه امكان‌پذير میباشد.

3- كالای ممنوع : كالايی است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون ممنوع می

باشد.

كالايی كه برای ورود يا صدور آن اظهارنامه گمركی تسليم گمرك گرديده است، به لحاظ انطباق با مندرجات اظهارنامه و اسناد و مدارك و قوانين مربوطه مورد بررسی قرار میگيرد. و اگر مغايرتی وجود نداشته باشد نسبت به صدور پروانه گمركی و ترخيص آن اقدام میگردد.

تشريفات گمركي صدور برخي كالاهاي خاص منحصراً در گمركات ذيل انجام مي گيرد:

-  فرش در گمركات غرب تهران، مهرآباد، كرمان، شيراز، كرمانشاه و  مشهد

-  پسته در گمركات كرمان، غرب تهران و مهرآباد

-  زعفران در گمركات مشهد و مهرآباد

-   پوست و روده و سالامبور در گمرك جنوب تهران