سیستم کدینگ جهت شناسایی صاحبان کالا، اظهار کننده و نمایندگان توسط گمرک به کار می رود.

شخص حقوقی و حقیقی اطلاعات کارت بازرگانی و خود کارت بازرگانی و اطلاعات شخصی را وارد  سیستم می کند و کدی تخصیص مییابد که با آن می توان تمام اطلاعات شخص حقوقی و یا حقیقی را استخراج نمود. درحال حاضر شماره  کدینگ اشخاص حقوقی، شناسه ملی آنهاست و شماره کدینگ اشخاص حقیقی، شماره ملی آنهاست.

دیگر نیازی نیست در اظهارنامه گمرکی اطلاعات صاحب کالا درج بشود، آن کد درجمیشود و سیستم به طور خودکار اطلاعات را چاپ می کند.

نحوه کدینگ شخص یا شرکت اظهار کننده جهت ترخیص کالا

صاحبان کالا، دارندگان کارت حق العمل کاری و نمایندگان با مراجعه به واحد اهراز هویت گمرکات اجرایی، و ارائه کارت ملی، کارت بازرگانی، شناسه ملی برای افراد حقوقی، وکالت نامه تائید شده توسط گمرک ،کدینگ می شوید و پس از کدینگ شدن دو کد به شما اختصاص می یابد که کد 9 رقمی اول به نماینده و کد دوم شماره ملی فرد اظهار کننده می باشد. و بعد از آن جهت انجام فرایند اظهار و ترخیص کالا به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک الکترونیک مراجعه می کنیم. بعد ازآن وارد به قسمت دور اظهاری واردات شده و اظهارنامه را تکمیل می نماییم و پس از اخذ مجوزهای مربوطه گمرک و انجام  کارشناسی ،هزینه های گمرکی را در همین سامانه پرداخت می کنیم و سپس به مرحله صدور مجوز بارگیری می رویم.

مدارک مورد نیاز برای اخذ کدینگ

فرم اشخاص حقیقی وحقوقی

مدارک مورد نیازجهت کدینگ اشخاص حقیقی:

اصل و تصویر کارت بازرگانی ، تصویر کارت ملی، اصل و تصویر وکالتنامه از شخص حقوقی (در صورت نیاز) ، معرفی نامه از طرف شخص حقوقی (در صورت نیاز)
فرمها: پر نمودن فرمهای ب ، ج ، د  و تایید آن توسط احراز هویت

مدارک مورد نیاز جهت کدینگ اشخاص حقوقی:

تصویر کارت ملی مدیر عامل، اصل و تصویر کارت بازرگانی
فرمها: پر نمودن فرم الف و ج :

  1. فرم تکمیل شده پیش نویس 
  2. اصل و کپی کارت بازرگانی 
  3. اصل و گپی کارت ملی 
  4. اصل کپی وکالت نامه و معرفی از شرکت 
  5. معریفینامه موضوع ماده 382 آ.ا.ق.ا.گ
  6. پروانه بهره برداری 
  7. روزنامه رسمی شرکت 
  8. اصل کپی و گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی 

ترخیص کالا به قدری تخصصی است که عدم آگاهی به آن میتواند خساراتی جبران ناپذیر به بازرگانان وارد نماید، جهت هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.