چنانچه از تاریخ ورود کالا به گمرک بیش از 4 ماه بگذرد و کالا از گمرک ترخیص نگردد و یا صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه ننماید،کالا متروکه نامیده می شود. در فرودگاههای کشور پس از دو ماه و در سایر اماکن گمرکی پس از چهارماه توقف از تاریخ صدور اولین قبض انبار، کالا متروکه می‌گردد. بعد از این مدت با موافقت گمرک تا چهارماه دیگر (در گمرکات زمینی و دریائی) و تا 2 ماه دیگر در گمرکات فرودگاهی قابل تمدید می‌باشد.

برای اطلاع از کالاهای متروکه که در سازمان اموال تملیکی یا در انبارهای گمرک هستند با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل کنید.

تعریف کالای متروکه:

کالایی که ظرف مهلت قانونی از گمرک خارج و ترخیص نشود و در این مورد تنفاوتی بین کالاهای وارداتی و صادراتی اعم از قطعی و موقت وجود ندارد.

کالاهای متروکه کالاهایی است که صاحب آن به هر دلیل جهت ترخیص آن به گمرک مراجعه نکرده باشد و یا اگر مراجعه نموده در ارائه اسناد و مدارکی که لازم است تاخیر کرده باشد و یا به علت عدم ارائه مجوزهای خاص موردنیاز، کالا متروکه شده باشد.

یکی از دلایل متروکه شدن کالاهای وارداتی کمبود نقدینگی صاحبان  کالا است،شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به شما اعتبارات لازم را جهت انجام ترخیص کالا قبل از متروکه شدن کالا می دهد.

در محموله های هوایی مهلت متروکه شدم کالا 70 روز از تاریخ ورود کالا به گمرک است.

کالایی که متروکه می شود تاریخ متروکه شدن و فروش آن در قبض انبار ثبت می شود.

حداکثر مدت توقف هر کالا از تاریخ مانیفست یا اظهارنامه اجمالی برای واردات و صادرات و ترانزیت چهار ماه خواهد بود و در صورتی که برای انجام تشریفات قطعی گمرکی اقدام نشود کالا متروکه تلقی می گردد.

برای موسات تولیدی این مهلت محدود به 4 ماه نیست و گمرک مجاز است برای مدت متناسب که لازم بداند آن را تمدید کند

یکی دیگر از عوامل متروکه شدن کالاهای وارداتی عدم تایید بهداشت و استاندارد است، شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد برای شما مجوزهای لازم را دریافت می کند.

کالای متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر فروخته خواهد شد

  • حراج
  • مزایده کتبی
  • خرده فروشی

کالای متروکه و کالای ضبطی به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه به فروش می رسد.

سپس گمرک پس از کسر هزینه های خود شامل حمل و بیمه و هزینه های یی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می گرفته بقیه را سپرده می کند تا صاحب کالا ظرف مدت دو سال با ارائه اسناد برای دریافت آن بیاید.

در مزایده کالای متروکه خود صاحب کالا هم می تواند حضور داشته باشد، با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد از آخرین وضعیت محموله های خود آگاه شوید.

صاحب کالا جهت انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود و ارائه اظهارنامه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه فقط تا قبل از فروش توسط سازمان اموال تملیکی فرصت دارد.

پرداخت مازاد حاصل از فروش کالای متروکه به صاحب کالا مستلزم ارائه ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است.

هزینه های انجام خدمات و سایر هزینه های کالا متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت می گردد.

سرویس انبار هر یک از ادارات گمرک در پایان هر هفته باید مقدار و نوع کالایی که مدت توقف مجاز آن سپری شده را اعلام کند.

اگر کالای متروکه از نوع کالاهای ممنوعه باشد ارزیابان بلافاصله می توانند صورتمجلس ضبطی برای آن تنظیم کنند.