رویه گمرکی ماده ۴٧ قانون امور گمرکی (مرجوعی)

کالاهایی که به خاطر عدم صدور گواهی استاندارد/ فقدان گواهی بهداشت/ ممنوع بودن ورود کالا

/ نداشتن گواهی قرنطینه نباتی/ عدم انطباق کالا با سفارش / تصمیم صاحب کالا ترخیص نشود با تنظیم دو یا سه نسخه اظهارنامه و پرداخت هزینه های گمرکی و در مورد کالاهای غیر جاز و ممنوع الورود با پرداخت مبلغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سپرده ای معادل 3 برابر ارزش کالا ، کالا به خارج از کشور اظهار مرجوع می شود.نوعی دیگر کالاهای مرجوعی کالاهیی است که برای ورود موقت وارد کشور شده اند.

الکترونیکی شدن پته تجاری ، متروکه و مرجوعی

امور گمرکی ؛ پته تجاری ، متروکه و مرجوعی هم الکترونیکی شد و در حال حاضر در گمرک فرودگاه امام می توانیم پته تجاری ومتروکه   را به شیوه ی دور اظهاری ثبت کنیم و در مورد کالای مرجوعی میتوان در اظهارنامه صادراتی رویه ی دور اظهاری را بهکار برد.

الکترونیکی شدن مزایده و فروش اموال تملیکی :

کالای متروکه کالایی است که هیچ اقدامی برای ترخیص آن از گمرک توسط صاحب کالا صورت نگرفته و یا در ارائه اسناد تاخیر کرده و کالا متروکه گردیده، ای نوع کالا ها را سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برایش تصمیم گیری میکند گمرک برحسب زمانی که کالا وارد انبار شده اظهارنامه تنظیم میکند و حقوق ورودی و هزینه های گمرکی ومقدار و نوع ارزش کالا را مشخص می نمایند سپس گمرک فهرست اظهارنامه های تنظیم شده را  برای سازمان ارسال می کند .

انجام کلیه أمور مربوط به کالای متروکه در ستاد إجرائی و أموال تملیکی را به شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد بسپارید .