ما در این مقاله شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به شما شیوه ی محاسبه ی حقوق ورودی کالاهای وارداتی را توضیح می دهیم.

حقوق گمرکی customs duties

حقوقی که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به هنگام ورود و خروج از قلمرو گمرکی باید پرداخت شود.

فرمول محاسبه حقوق گمرکی

ارزش CIF* نرخ ارز*نرخ تعرفه=حقوق گمرکی

حقوق ورودی IMPORT DUTIES

کلیه هزینه ها به جز هزینه های گمرکی تحت قالب یک رقم به عنوان حقوق ورودی معین می شود.در سیستم طبقه بندی مقابل هر کالا ماخذ حقوق ورودی آن نوشته می شود که جمع حقوق گمرکی ، عوارض و سود بازرگانی است و به شکل درصدی از ارزش گمرکی کالا قابل وصول است.این حقوق ورودی به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد.

حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا به وسیله گمرک به شکل ریالی اخذ می گردد.

گمرک قبل از دریافت و تامین وجوه نمی تواند اجازه ترخیص کالا را بدهد

پس از اینکه ارزش و تعرفه کالا تعیین شد باید حقوق ورودی را در اظهارنامه درج کنید.

در سامانه گمرکی، حقوق ورودی بر اساس بانک اطلاعاتی تعریف شده برای سیستم، به صورت خودکار در اظهارنامه اعمال شده و قابل تغییر به صورت دستی نمیباشد.

فرمول محاسبه حقوق ورودی

ارزشCIF گمرکی *ماخذ حقوق ورودی (در صد تعیین شده در جدول)=حقوق ورودی

حقوق ورودی (حقوق پایه و سود بازرگانی)که بر مبنای ارزش تعیین می گردد.

روش های محاسبه حقوق ورودی

در تعیین و اخذ حقوق ورودی از سه روش استفاده می گردد

1-روش ارزشی (AD VALOREM):حقوق ورودی کالا تابعی مستقیم از ارزش کالا است .به این شکل که نرخ تعرفه در ارزش گمرکی کالا ضرب می شود و حقوق گمرکی قابل وصول در می آید

2-روش ویژه،خاص،معین(Specific duty):حقوق ورودی تابعی از کمیت و مقدار کالا است.

3-روش مرکب یا ترکیبی(MIXED DUTY):از هر دو روش فوق استفاده می گرددو هر کدام که بیشتر بود برای دریافت حقوق ورودی از آن استفاده می شود.

فرمول محاسبه سود بازرگانی

ارزش CIF*نرخ ارز*نرخ تعرفه = سود بازرگانی

برای انجام محاسبات دقیق حقوق ورودی ابتدا باید راجع به معافیت های گمرکی شما را مطلع کنیم.

محاسبه حقوق ورودی مناطق آزاد تجاری – صنعتی:

واردات قطعی کالا ها از طریق گمرکات مناطق آزاد تجاری – صنعتی 4 نوع معافیت را دارد:

  • ارزش افزوده(درصدی ازحقوق ورودی )
  • مناطق محروم :آبادان 20%، خرمشهر 25%، چوئیبده 20%
  • مناطق آزاد: جلفا 15% ,نورودوز 15%
  •  تعرفه ترجیحی

از پرداخت % 15 ارزش CIF از سود بازرگانی کالاهای وارده به گمرک معاف است.

بعنوان مثال چنانچه مأخذ حقوق ورودی کالایی برابر با 40 درصد، معافیت مناطق محروم برابر با 25 درصد باشد، محاسبات مربوطه اینگونه خواهد بود:

مأخذ حقوق پایه = 4%

مأخذ سود بازرگانی=36%

سود بازرگانی قابل وصول از ارزش گمرکی پس از کسر معافیت مناطق محروم                                            27=(25%1)×36

سود بازرگانی قابل دریافت از ارزش گمرکی پس از کاهش سود بازرگانی مناطق آزاد

%    12 =15-27

محاسبه حقوق ورودی مناطق ویژه اقتصادی:

واردات قطعی کالا ها از طریق گمرکات مناطق ویژه اقتصادی 3 نوع معافیت را در بر می گیرد:

  • ارزش افزوده(درصدی از سودبازرگانی)
  • مناطق محروم(درصدی از سود بازرگانی) بندرامام خمینی(ره)10%، بوشهر 20%، دیلم 20%، گناوه 20%، کنگان 20%، دیر 20%و لنگه 20%، جاسک 20% و هرمز 15%
  • تعرفه ترجیحی(درصدی از سودبازرگانی)

معافیت مناطق آزاد، درصدی از ارزش سیف کالا می باشد که به صورت از سود بازرگانی کاهش می یابد.

  • کالاهایی که از معافیت تعرفه ترجیحی استفاده مینمایند, امکان استفاده از سایر معافیت ها را ندارند .

چند کلمه کلیدی: حقوق ورودی،حقوق گمرکی،گمرک،ارزش گمرکی،سود بازرگانی