هزینه های گمرکی وجوهی هستند که جهت بعضی از خدمات گمرکی مثل تخلیه ، بارگیری یا باربری ، صفافی یا بارچینی ، انبارداری ، آزمایشگاه ، کارشناسی کالا ، بدرقه مطابق نرخی که به موجب هیات وزیران برای هر یک از موارد مذکور تعیین و به گمرک ابلاغ میشود .                                     

ممکن است سازمان یا اشخاصی که بعضی از این امورا ( به استثنا تعرفه بندی ، خدمات بدرقه که منحصراً باید توسط گمرک انجام شود )به عهده میگیرند ، دولتی یا وابسته به دولت نباشند . به عبارت دیگر ممکن است این خدمات به بخش خصوصی واگذار یا به مشارکت یک سازمان دولتی انجام شود . این امور چون درباره ترخیص کالا و اظهارنامه های گمرکی است . صرف نظر از اینکه چه شخصی اعم از دولتی یا خصوصی عهده دار انجام این خدمات باشد ، هزینه های گمرکی خوانده میشوند .                          

وقتی گفتند یا نوشته میشود . حقوق و عوارض ورودی ، در واقع هزینه هائی را شامل میشود که محدود به هزینه تقریبی خدمات هستند.

مثلاً در رابطه با 10 درصد کرایه  حمل محمولات وارداتی که با ناوگان حمل و نقل خارجی به نفع وزارت راه وصول میشود . یا 8 در صد هزینه وصولی موسسه استاندارد از روی ارزش فوب محمولات وارداتی برای صدور گواهی استاندارد ، که جزو حقوق ورودی محسوب می شوند .                                 

اصطلاح ((حقوق و عوارض ورودی )) یک اصطلاح صحیح بین المللی است . کاربرد آن در برگیرنده هر نوع حقوق گمرکی ، عوارض و مالیات هایی است که برای ورود کالا وضع شده یا میشود .

حقوق گمرکی عواید گمرکی محسوب میشوند . عواید گمرکی جزء درآمدهای عمومی دولت به شمار می روند نه درآمدهای اختصاصی .طبق قانون محاسبات عمومی کشور ، درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارت خانه ها ، موسسات دولتی ، مالیات ، سود سهام شرکت های دولتی،…..