تعریف و تقسیم بندی حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل عبارت است جا به جایی کالا و یا مسافر از مبدا تا مقصد معین در قبال اجرت و در مدت زمان معین.

تقسیم بندی حمل و نقل بین المللی

  • تقسیم حمل و نقل به حمل و نقل داخلی و حمل و نقل بین المللی
  • تقسیم حمل و نقل به حمل و نقل کالا و حمل و نقل مسافر
  • تقسیم حمل و نقل به حمل و نقل دریایی و زمینی و هوایی
  • تقسیم حمل و نقل به حمل و نقل سراسری و حمل و نقل مرکب
  • تقسیم حمل و نقل به حمل و نقل به سیستم فورواردری و سیستم کریری

حمل و نقل دریایی

بسته به نوع وسیله ای که کالا را حمل می نماید و یا روش و مسیری که کالا حمل می گردد حمل و نقل به زمینی،دریایی، هوائی تقسیم بندی می شود.

هر گاه کالا س از طریق دریا با استفاده از کشتی حمل گردد، حمل و نقل دریائی خواهد بود. در این موارد بارنامه دریایی صادر می شود . بارنامه مهمترین سند در تجارت بین الملل است.

ارتباط حمل و نقل دریایی با سایر رشته های تجارت

حمل و نقل دریایی و بانکداری

یکی از اسناد رایج در تجارت بین الملل جهت تسویه حساب میان خریدار و فروشنده و بانک ها سند بارنامه دریایی است.

در پرداخت به روش اعتبارات اسنادی ، صدور بارنامه و تسلیم اسناد حمل و نقل دریایی به بانک جهت تسویه ضروری می باشد، همچنین بارنامه باید با سایر اسناد منطبق باشد.

بارنامه سند قرارداد حمل و نقل و تحویل کالا است. فروشنده پس از تحویل کالا به شرکت حمل و نقل و بارگیری کالا و اخذ بارنامه و سایر اسناد در موعد مقرر در اعتبارات اسنادی مدارک خود را تسلیم بانک می نمایدو وجه کالا را دریافت می کند.

موسسات حمل و نقل عامل انتقال کالا از مبدا تا مقصد بوده و موسسات بانکی وسیله انتقال و پرداخت وجه کالا و وجه حمل و نقل می باشد.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به اطلاع شما تجار می رساند که بارنامه معمولا به نام بانک صادر می گردد و بانک پس از ظهر نویسی و تسویه حساب با خریدار (گشایش کننده اعتبار) این سند را به خریدار منتقل می کند تا عملیات گمرکی و ترخیصیه صورت گیرد.

حمل و نقل دریایی و بیمه

اصولا پوشش بیمه ای با حمل و نقل کالا شروع می شود. شروع مدت بیمه در بیمه های باربری از بارگیری کالا در مبدا تا تخلیه کالا در مقصد و مدت معین شده در بیمه نامه خواهد بود. مدت حمل و نقل بین المللی نیز از شروع بارگیری تا تخلیه می باشد. هر جا مساله حمل و نقل دریایی باشد در کنار آن مساله پوشش بیمه ی باربری هم مطرح است.

طبق تجارب شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در حمل و نقل دریایی عمر کشتی ها و صلاحیت و قابلیت دریانوردی ، از نظر بیمه بسیار مهم است، زیرا مواردی بوده که شرکت های بیمه به خاطر عدم قابلیت دریانوردی کشتی ها از پرداخت خسارت خودداری کرده اند.

مسائلی مانند خسارات همگانی در حمل و نقل دریائی و یا نجات کشتی ها و تعمیر از جمله مسائلی است که تحت پوشش بیمه ای قرار دارد.

جهت تسویه بیمه ای یکی از مدارک مورد مطالبه بارنامه است.

حمل و نقل دریایی و قوانین گمرکی

هیچ کالایی نمی تواند از کشور مبدا صادر  و به کشور مقصد وارد شود، مگر آنکه عملیات گمرکی در مبدا و مقصد انجام شود.عملیات گمرکی و مقررات گمرکی با حمل و نقل ارتباط نزدیکی دارد ، هیچ کالایی بارگیری نمی گردد مگر آنکه از لحاظ مقررات گمرکی و سیر تشریفات و مجوز ها ،عملیات گمرکی را به پایان رسانده باشد. گمرک مقصد جهت کالایی که از طریق حمل و نقل دریایی وارد می گردد، سندی به نام قبض انبار صادر می کند، که ترخیص کالا و انجام عملیات گمرکی بدون قبض انبار امکان پذیر نیست. در حمل و نقل دریایی ورود کشتیها به آب های کشور و پهلو دهی در بنادر و تخلیه کالا ها در گمرک باید با هماهنگی صورت گیرد.

شما تاجرانی که قبا از اخذ پروانه سبز گمرکی نگران خسارات وارده بر کالاهایتان هستید، با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل نمایید.