حل و فصل اداری یک تخلف گمرکیAdministary Settlement Of A Customs Offence)

مقامات گمرکی میتوانند تخلفات گمرکی را ازراه سازش (گرفتن وجه به عنوان جریمه به جز درموارد قاچاق) یا حکم قانون حل وفصل نمایند که به آن حل و فصل اداری تخلفات گمرکی میگویند

تخلف و تقلب تجاری کالا در گمرک Commercial Fraud ))

تخلفات گمرکی به منظور طفره رفتن از:

پرداخت حقوق یا عوارض یا مالیات ها در جا به جایی کالاهای تجاری

هرگونه ممنوعیت یا محدودیت های قابل اعمال نسبت به کالاهای تجاری

دریافت پرداخت های نقدی و یارانه که استحقاق واقعی نداشته باشد

اخذ امتیازات قانونی که به اصول رقابت مشروع تجاری صدمه بزند

اختلاف بین گمرک و اظهارکننده اغلب اینگونه حل و فصل می گردد که:  مابه التفاوت حقوق ورودی به علاوه جریمه اخذ می شود و ادامه کار ترخیص کالا انجام می شود ولی در صورتی کهمودیبهاعتراض خود پای بند باشد پرونده ها به گمرک ایران فرستاده میشود تا کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی رای قطعی بدهد

اختلاف ارزش گمرکی :عموما ملاک ارزش کالا سیاهه وفاکتورخرید است ولی چنانچه گمرک بنا بر سوابق ترخیص کالا استناد کند که ارزش کالا کمتر از ارزش واقعی درج شده و صاحب کالا با اینکار خواسته حقوق ورودی کمتر پرداخت کند یا بزرگنمایی ارزش کالا انجام داده تا ارز بیشتری دریافت کند مشمول پرداخت جریمه می شود

اختلاف درکد تعرفه کالا:در صورتی که تعرفه کالا عمدا یا سهوا  به درستی اظهار نشود ،مابه التفاوت و جریمه از 10 درصد تا صددرصد مابه التفاوت  اخذ می شود.

قاچاق: در این صورت نهتنها کالا ضبط می شود بلکه صاحب کالا (نه اظهارکننده یا ترخیص کار )جریمه هم می شود

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد با انجام تشریفات گمرکی در جایگاه کارگزار رسمی وحق العملگار گمرک، مصالحه در امر تخلف گمرکی اعم از اختلافاتی راجع به ارزش کالا یا تعرفه کالا (غیر از قاچاق گمرکی) را برایتان حل و فصل می نماید . جهت مشاوره ما تماس حاصل نمایید.