در صورت بروز خسارت ذینفع باید خسارت را اعلام کند :

اعلام خسارت : نامه اعلام خسارت باید ظرف مدت مقرر شده در بیمه نامه به شعبه اعلام بشود

در آن شرح و محل وقوع حادثه ومل دپوی محصولات ذکر بشود

در دفتر اندیکاتور شعهبه ثبت بشود

تشکیل پرونده خسارت

در دفتر خسارت باربری ثبت بشود

الصاق استعلامات حق بیمه در پرونده خسارت ،اسنادخسارت دریکسمتواسناد مربوط به صدور استعلامات حق بیمه در سمت دیگر

اعزام کارشناس

بلافاصله پس از اعلام خسارت ازسوی بیمه گذار ، گزارش کارشناسی مقدماتی ازپرونده خسارت تهیه می گردد .که در این گزارش اطلاعات کامل محموله بر اساس اسناد ، شماره بیمه نامه ، شماره گواهی بیمه ، میزان محموله، ارزش محموله ، مبدا و مقصدحمل ، نوع و تعداد بسته بندی ،  شماره کامیون، شماره بارنامه

تعداد بسته های خسارت دیده و در صورت امکان تعیین درصد خسارت بسته های آسیب دیده توسط کارشناس فنی

تطبیق نوع خسارت وارده با شرایط معامله

اولین اقدام پس از بازدید مقدماتی تطبیق نوع خسارت با شرایط بیمه نامه می باشد تا پوشش و عدم پوشش بیمه محرز گردد ، پس از انطباق خسارت با بیمه نامه کلیه مدارک مربوط به خرید، حمل و ترخیص کالا باید جمع آوری گردد . دسته بندی خسارت با توجه به منطقه:

ممکن است خسارت درطی مسیر حمل و قبل ازرسیدن به بندر یا گمرک ایجاد بشود – ممکن است در محوطه بندر و گمرک ایجاد بشود – ممکن است پس از ترخیص کالا از گمرک ایجاد بشود – ممکن است خسارت در حمل و نقل داخلی باشد .

مدارک مورد نیاز برای پیگیری خسارت قبل از رسیدن به بندر یا گمرک:

بارنامه سراسری یا مانیفست

فاکتور خرید کالا

صورت بسته بندی کالا

گواهی مبدا

اعلامیه بانکی (اگر lc بود(

مدارک مورد نیاز برای پیگیری خسارت  در گمرک:

متناسب با نوع خسارت باید صورت مجلس بندری یا صورتمجلس مرکی – گواهی عدم تحویل –گواهی کسر تخلیه ارائه گردد

مدارک مورد نیاز برای پیگیری خسارت در محوطه بندر یا گمرک: علاوه بر موارد بیان شده برای خسارت قبل از رسیدن به بندر باید صورت مجلس آسیب دیدگی و قبض انبار گمرک را ارائه داد

مدارک مورد نیاز برای پیگیری خسارت پس از ترخیص کالا از گمرک:

پروانه سبز گمرکی

بارنامه سراسری

فاکتور خرید کالا

پکینگ لیست –

بارنامه حمل داخلیذ

کروکی پلیس

در صورت حمل زمینی ارائه CMR