انوانتر در لغت به معنی صورت برداری از کالا در انبار  است که با نظارت مأموران گمرک انجام میگیرد که هر کاری که آنجا روی بسته ها انجام گردد را مامور صورت مجلس می کند و یک نسخه این صورت مجلس را به انبار می دهد. اینکار 110سال استکه درگمرکمرسوم است .

کارگزار رسمی گمرک که کار ترخیص کالا به او محول گردیده می تواند قبل از اظهار کالا به گمرک ، با تقاضای کتبی به گمرک،و ارائه اسناد مالکیت، کالا را روئیت و محتویاتآن را بررسی کند .انوانتر یا همان تقاضای بازدید کالا قبل اظهار کالا، در پروسه ترخیص کالا از گمرکات ، کمک می کند که کالا را بازدید و تعیین تعرفه دقیق ،شمارش کالا ، توزین و تعویض لفاف و بسته بندی ، تهیه صورت عدل بندی نمایید.

یکی از خدمات شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد نظارت بر تخلیه کالا در انبارهای گمرکی و انوانتر کالا می باشد

جهت اصلاع از نحوه تنظیم انوانترinventory با ما تماس حاصل نمایید.